tablet


ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html
ตั้งแต่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนำร่อง ร่วมในพิธีเปิด(ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html) กระแสการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนก็มีการตื่นตัวกันยิ่งขึ้นดังนั้นทั้งครูและนักเรียนจึงต้องศึกษาค้นคว้าให้รู้ว่าแท็บเล็ต คืออะไรสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้จริงตามความมุ่งหวังของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลเท่าทันเทคโนโลยี

======================================================================
https://i0.wp.com/xn--m3cdbk6bp2qf6azad.com/wp-content/uploads/2011/06/ipad2-01.jpg
ภาพจาก http://xn--m3cdbk6bp2qf6azad.com/
แท็บเล็ต คืออะไร แท็บเล็ท (Tablet)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ
“แท็บเล็ต – Tablet” ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้, หินชนวน) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ – Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆว่า “แท็บเล็ต – Tablet”(ที่มา http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282&filename=index)

======================================================================

ภาพจาก http://pics.manager.co.th
โครงการ One Tablet Pc Per Child ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อแจกเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 9 แสนเครื่อง ซึ่งใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทนั้น
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2555 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อมาเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แทนการใช้ระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government) หรือ จีทูจี ซึ่งก่อนหน้านั้นเดือน ก.พ.ครม.เคยมีมติให้ดำเนินการในรูปแบบจีทูจี โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทำหน้าที่ในการลงนามในบันทึกข้อตกลง ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดำเนินการในการจัดซื้อ ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามข้อหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไอซีที กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อขอจัดซื้อโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ออกชัน ทั้งนี้ การจัดซื้อดังกล่าวทาง กต.จะเป็นผู้ลงนามใน MOU และไอซีทีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยว่าการทำ MOU นั้น จะทำกับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ (Shenzhen Scope Scientific Development Co,Ltd) ที่ทางการจีนให้การรับรอง เรื่องคุณภาพ ในการทำสัญญากับรัฐบาลไทย และมีสาระสำคัญในเรื่องการประกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัสดุให้ความเห็น ทั้งนี้ ขั้นตอนจากนี้ไป จะทำการร่างสัญญา การจัดซื้อ ให้เป็นไปตาม มติ ครม.ก่อนส่งให้ อัยการสูงสุดพิจารณา ตามขั้นตอน คาดว่า จะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ยังกล่าวอีกว่า ราคาซื้ออยู่ที่เครื่องละ 81 เหรียญสหรัฐ จำนวน 900,000 เครื่อง
ที่มา http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036913
======================================================================

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้จัดเตรียมเรียบร้อย 100% แล้วใน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้นรูปแบบ Learning Object และ e-book ซึ่งใช้พื้นที่ความจำเพียง 4 กิกะไบต์ จาก 8 กิกะไบต์ ได้ส่งมอบให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุลงเครื่องและเมื่อได้รับการจัดส่งล็อตแรก อย่างต่ำจำนวน 2,000 เครื่อง หรือมากกว่านั้นที่จะมาในช่วงปิดเทอมนี้ ก็จะถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพ และนำไปใช้อบรมพัฒนาครูแกนนำให้เป็นหน่วยเสริมกระจายไปให้ความรู้แก่ครูอื่นๆ เพื่อจะได้ใช้งานสอนหนังสือได้จริง
======================================================================
สรุป
แท็บเล็ต คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ บรรจุในเครื่องมีความสามารถเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
======================================================================

แหล่งอ้างอิง
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282&filename=index
http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html
http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036913

“Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012”


ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้กับตัวแทนสุดยอดครูไทย 10 ท่าน
“Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012”


จากซ้ายไปขวา …
นาย อาทิกร เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นางสาว กานต์ธีรา เอื้อนภาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
นางสาว พีชะพะงา นิรัตติมานนท์ โรงเรียนบ้านชาคลี จังหวัดระนอง
นาย ศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นาย สุเทพ ชินวงค์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
นาย กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
นาง จรินทร์ ธงงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาว กาญจนา ตุ่นคำแดง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
นางสาว รุจิดา สุขใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นาย สมพงษ์ พรมทองดี โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวแทนครูไทย-1 : ครูสุเทพ ชินวงค์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จ.สุรินทร์
ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
“การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (Learning process of professional)

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที No.2 : ครูสมพงษ์ พรมทองดี ร.ร.ด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี
ผลงานวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หัวข้อ “การสร้างโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและอื่นๆ บนโทรศัพท์มือถือ”
การบูรณาการการเรียนรู้ทำให้เกิดองค์ความ รู้ที่หลากหลาย โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมา ทั้งวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค วิชาฐานข้อมูล วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย php และวิชาการเขียนโปรแกรม มาพัฒนาระบบ SMS for Active Learning Online โดยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้ คือ ใช้ฐานข้อมูลในการส่งและรับข้อมูลต่างๆผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ โดยจะนำข้อมูลต่างๆเช่นการบ้าน หรือพฤติกรรมแจ้งผ่านไปยังบริการด้วยการส่ง SMS แจ้งเตือน ไปยังนักเรียน และผู้ปกครองล่วงหน้า ฟรี

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที No.3-ครูจริทร์ ธงงาม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน “กิจกรรมบน Facebook สู่การพัฒนาโครงงานเว็บไซต์วิถีไทยรายวิชาพัฒนาเว็บไซต์”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบ โครงงาน โดยนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์และทำกิจกรรมผ่าน Facebook โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเว็บไซต์ในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ วิถีไทยในชุมชนของผู้เรียน โดยลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ถ่ายภาพ แล้วนำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์
โดยครูเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เรื่องวิถีไทย โดยใช้โปรแกรม e-Learning XHTML Editor (eXe) ซึ่งเป็น Freeware นำเสนอความหมายและประเภทของวิถีไทย และสร้างกลุ่ม โครงงานพัฒนาเว็บไซต์วิถีไทย บนสังคมออนไลน์ที่ http://www.facebook.com/krujarin เพื่อใช้ในการมอบหมายงาน และติดต่อสื่อสารกับนักเรียน

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no 4. ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ สาระวิชา : วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผลงาน: เรียนรู้คู่ ICT เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพน่ารู้
เป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งได้นำแนวคิดของ Bloom Taxonomy มาเป็นหลักการในการออกแบบการเรียนรู้ และได้นำโปรแกรมพื้นฐาน MS Offlice และ Search Engine มาใช้เป็นเครื่องมือทางปัญญา ที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ Social Media เช่น WordPress , Facebook เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลการสอนระยะยาวให้กับนักเรียน เผยแพร่ผลงานและประเมินผลงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no 5. ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดย ครูกาญจนา ตุ่นคำแดง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จ.ตาก

สาระวิชา: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น : ม.5
ชื่อผลงาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
คำอธิบายผล งานโดยย่อ: การติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายสังคมในโลก ไซเบอร์ ผู้คนเชื่อมโยงกันทางเครือข่ายมากขึ้น เฟสบุกจึงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทต่อชีวิต ประจำวันเป็นอย่างมาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการที่จะเผยแพร่แนวคิดและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ในยุคดิจิตอล ให้กับครูแกนนำ เพื่อขยายผลให้กับเยาวชนเรื่อง “เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล” ผู้วิจัยในฐานะครูไอซีทีแกนนำ จึงนำแนวคิดที่ได้รับมาขยายผลให้กับนักเรียนชั้นม.5 โดยนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา การสร้างงานนำเสนอ ให้ผู้เรียนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker แล้วเผยแพร่ผลงานผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยครูผู้สอนกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกับผู้เรียน และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานองค์ความรู้เดิม ความแตกต่างทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายของผู้เรียน ช่วยลดภาระชิ้นงาน และผู้เรียนมีระยะเวลาในการทำงานนำเสนอมากขึ้น


==========================================================================

ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no.6 ครูกานต์ธีรา เอื้อนภาพร
โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน “เกมสื่อการสอน MS paint”
เป็นเกมที่สร้างจากโปรแกรม MS Paint แล้วให้นักเรียนเล่นบนโปรแกรม MS Paint จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้นักเรียนที่ยังขาดทักษะการใช้เครื่องมือในโปรแกรมนี้วาดรูป ฉะนั้นจึงได้คิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มดังกล่าว


==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no.7 – ครูพีชะพะงา นิรัตติมานนท์
โรงเรียนบ้านชาคลี จ.ระนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้น”
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์สั้นเป็นการวางแผนการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาไทยในการเขียนบทภาพยนตร์สั้น การนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการสอดแทรกบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาพม่าในภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้ฝึกการวาดภาพประกอบหน้าปกซีดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพยนตร์สั้น รวมถึงนักเรียนได้ใช้การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดพิมพ์บทภาพยนตร์สั้นและออกแบบหน้าปกซีดี


==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอี no.8 – ครูรุจิดา สุขใส
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา

สาระวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี) ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อผลงาน : “ห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนจริง (โปรแกรม Yenka Science Chemistry)”


==========================================================================
ครูไทยหัวใจไอที ตัวแทนประเทศไทย no.9 – ครูศตภิษัช ไกรษี
โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสาระวิชา: เคมี
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผลงาน: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง พลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และกล่องสมองกล โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554


==========================================================================
ครูไทยหัวใจไอที ตัวแทนประเทศไทย no.10- ครูอาทิกร เก้าเอี้ยน
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล

สาระวิชา : ศิลปะ, การงานอาชีพ ระดับชั้น-ป.6 ม.2
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อผลงาน : “กิจกรรมเรียนรู้ “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT”
สร้างสรรค์งานศิลปะบาติก เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ การทำผ้าบาติกด้วยคอมพิวเตอร์ ที่บูรณาการศิลปะ งานอาชีพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานตามขั้นตอน การเรียนด้วยการปฏิบัติ( Lerning by Doing ) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนารูปแบบการทำผ้าบาติก จนกลายเป็นผลงานที่หลากหลาย โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน

========================================================================
ที่มา http://www.pil.in.th

หลักสูตรสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2555


หลักสูตรการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2555
=================================================================
การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำเนินการประเมินความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ สมรรถนะทางการบริหาร ประเมินประวัติและผลงาน โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้
1. สอบข้อเขียน แบบปรนัย ประเมินกลุ่มทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ) และกลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 )
1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน( 50 คะแนน)
1. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นและวาระแห่งชาติ
2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3. การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฏีทางการบริหาร
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10. กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
11. กฎหมายว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12. กฎหมายว่าด้วย คุ้มครองเด็ก
13. กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14. กฎหมายว่าด้วย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย)
1.2 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ต่อไปนี้
1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอำนาจและหน้าที่ บริหารกิจการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7. การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
8. การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา
1.3 สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
1.การบริหามุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การสื่อสารและการจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. การมีวิสัยทัศน์
9. ภาวะผู้นำ
2. ประวัติและผลงาน ประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40 )ให้ประเมินประวัติและผลงาน เฉพาะกลุ่มประสบการณ์ โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมิน
ทั้งนี้ให้ประกาศตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินพร้อมกับการประกาศรับสมัคร

ที่มา http://203.146.15.33/webtcs/

รับรางวัลWebMedia2554


รางวัลระดับประเทศ
เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๕๔
หน่วยงานOBEC WEB MEDIA
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2555


รับเกียรติบัตร จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการกพฐ.
==========================================================================

รับป้ายรางวัล จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการกพฐ.
==========================================================================

ถ่ายภาพร่วมคุณครูที่ได้รับรางวัล พร้อมผู้บริหารและเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการกพฐ.
==========================================================================

ถ่ายภาพกับคุณครูที่ได้รับรางวัล และ ดร.สุวิทย์ บึงบัว เจ้าของโครงการ
==========================================================================

ถ่ายภาพกับคุณครูที่ได้รับรางวัล
==========================================================================

กับคุณครูส่วนหนึ่งที่รับรางวัลด้วยกันค่ะ
==========================================================================
https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf
==========================================================================

เว็บมีเดีย http://obecwebmedia.com/index.php
ลิ้ง หน้าเว็บมิเดีย2554 http://obecwebmedia.com/index.php?name=page&file=page&op=webmedia3

%d bloggers like this: