นำเสนอโครงงานเว็บไซต์2554
มหัศจรรย์แห่งน้ำ ~Messages from Water~


มหัศจรรย์แห่งน้ำ ~Messages from Water~
ไม่น่าเชื่อ ว่ามีการทดลองนำน้ำ ไปวางในที่ๆมีเสียงเพลงต่างๆที่แตกต่างกันไป นำคำพูดต่าง ๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี ติดไว้ที่ขวดน้ำ
นำน้ำ ไปตั้งในที่สวดมนต์ แล้วจะทำให้น้ำมีผลึกที่แตกต่างกันไป และที่เห็นว่าดีก็คือ สิ่งที่ดีๆ จะทำให้ผลึกน้ำมีความสวยงาม
จนน่าประหลาดใจ ลองเข้าไปชมดูนะคะ มหัศจรรย์แห่งน้ำ ~Messages from Water~ จริงๆค่ะ

อ่านเพิ่มเติมที่ http://–ame–.exteen.com/20081105/messages-from-water

ส่งงานล่าช้าที่นี่คะ


ส่งงานล่าช้าที่นี่คะ
ให้แต่ละคนทำงานดังต่อไปนี้
1. สืบค้นคลิปที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่นักเรียนสนใจ คนละ 10 คลิป
2. ให้หาเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ แล้วนำลิ้งมาโพส คนละ 10 เว็บ

ขอให้ส่งภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นะคะ

ข้อมูลนักเรียน


ปกเอกสารงานประกัน


ให้คุณครูแจ้งemail นะคะจะส่งไฟล์ไปให้พร้อมtempate ค่ะ

หลักสูตรการสอบผู้บริหาร2555


หลักสูตรการสอบ
กลุ่มทั่วไป ๒๐๐ คะแนน โดยการสอบข้อเขียนคือ
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คะแนน
๒) ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
กลุ่มประสบการณ์ ๓๐๐ คะแนน
แยกเป็นความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คะแนน ปรับเป็น ๖๐ คะแนน
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คะแนน
๒) ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
ประเมินประสบการณ์และผลงานอีก ๑๐๐ คะแนน ปรับเป็น ๔๐ คะแนน
======================================================================================
1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน( 50 คะแนน)
1. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นดินและวาระแห่งชาติ
2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3. การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฏีทางการบริหาร
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10. กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
11. กฎหมายว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12. กฎหมายว่าด้วย คุ้มครองเด็ก
13. กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
======================================================================================
1.2 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ต่อไปนี้
1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอำนาจและ หน้าที่ บริหารกิจการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7. การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
8. การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา

======================================================================================
สมรรถนะการบริหาร 8 สมรรถนะ 50 คะแนน
1.การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การสื่อสารและการจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. การมีวิสัยทัศน์
9.ภาวะผู้นำ
======================================================================================

รายละเอียด
เกณฑ์ http://www.moe.go.th/websm/2012/feb/046.html

HTML5 คืออะไรHTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่

การใช้งานวิดีโอ
การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์
การแสดงกราฟิกส์
input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-local

โดยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เช่น เกียรส์ แฟลช หรือ ซิลเวอร์ไลต์ เหมือนที่ผ่านมาในการใช้งาน HTML4
ฝึกเรียน HTML5 http://www.w3schools.com/html5/default.asp
ลิ้งก็น่าสนใจค่ะ http://www.blognone.com/news/29947/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-html5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-html5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

ที่มา
1. .http://th.wikipedia.org/wiki/HTML5
2. http://www.microsoft.com/thailand/msdn/ie9_html5.aspx

%d bloggers like this: