ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุน NSC2011


ผลการนำเสนอโครงการ NSC 2011 นักเรียนผ่านได้รับทุนอีกจำนวนทีมละ 7,000 บาท รวมจากเดิมที่ได้รับทีมละ 3000 บาท เป็นได้รับทุน ทั้งหมดทีมละ 10,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 4 ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยมีคุณครูอริศรา สะสม เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย
ภาพบรรยากาศงาน NSC 2011 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 คลิก
ภาพกิจกรรม2 คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คลิก

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

NSC2011


ข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง


นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ส่งโครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาโปรแกรมจำนวน 3,000 บาท สำหรับมาพัฒนาโครงการเพื่อจัดส่งตามลำดับต่อไปโดยมีคุณครูอริศรา สะสม
เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13-SecondRound
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

%d bloggers like this: