โปรแกรมภาษาC#


  1. คาบแรกให้นักเรียนรู้จักโปรแกรมภาษา C#โดยให้นักเรียนศึกษาโปรแกรมและตอบคำถามลงในใบงานที1
  2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ สร้างฟอร์ม  และการใช้เครื่องมือต่างๆ ตามครู
  3. ให้นักเรียนสร้างงานตามแบบใบงานที่ 2
  4. ให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานที่ 3

อบรมC#ของสสวท.


สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. อบรมครูหลักสูตรการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและครูผู้สอนสาระอื่นในเขตใกล้เคียงได้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ สาขาคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๐ คน ในการอบรมได้จัดกลุ่มให้ครูที่เข้ารับการอบรมตัวข้าพเจ้าเองได้อยู่กลุ่มดาวเขียวดวงเดียว พร้อมกับเพื่อน 4 คนคะ ในการอบรมเป็นการอบรมในระบบทำงานกลุ่ม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างภาษาC#และโปรแกรมลำดับ  การแก้ปัญหา การกำหนดเงื่อนไข  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ตัวแปรแถวลำดับ  โปรแกรมย่อย กราฟิก การจัดเก็บข้อมูลแบบอาเรย์ การออกแบบพัฒนาโครงงาน การนำเสนอผลงานของกลุ่มและการจัดทำแผนการขยายผล
ในการวางแผนการขยายผลข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะนำมาจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553 นี้เลย พร้อมๆกับใช้social media ไปด้วย
คุณครูที่อยู่กลุ่มเดียวกัน คะ

  1. นายเพชรสถิตย์  แสงประทีปทอง      
  2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย                      
  3. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ                       
  4. นางดวงพร  มูลนิยม                            
  5. นางสาวอริศรา  สะสม         

กลุ่มดาวเขียวหลงฟ้า (สำนักเขาเหลียงซาน)


ห้องเรียนออนไลน์ครูอริศราเปิดแล้วห้องเรียนออนไลน์ครูอริศรา จากการที่ได้รับนโยบายจากการไปอบรมมาก็มาคิด คิด ว่าจะใช้social mediaมาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรารึก็ไปทำสัญญากับสทร.ไว้ ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตัวเองให้พัฒนาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไหนจะเรื่องการทำผลงานเพิ่มวิทยฐานะที่มีแต่การวิพากษ์วิจารณ์มากมาย  ทั้งจากครูเราด้วยกัน ผู้ปกครอง นักเรียนฯลฯ มากมายก่ายกองที่จะต้องนำมาคิด เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นั่งทำเนื้อหาบทเรียนตั้งนานเพราะยึดติดกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาเรียนรู้ เอาละน่าอย่างน้อยที่สุด เราครูคอมพิวเตอร์การที่จะติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายก็ต้องมีเครื่องมือก่อน เมื่อคิดได้ดังนั้นก็จึงเปิด ห้องเรียนออนไลน์
ครูอริศรา ขึ้นในwww.facebook.com ในคาบแรกที่เรียนให้นักเรียนไปลงทะเบียนใช้facebook ก่อนอันนี้ง่ายจริงๆคะ ไม่ต้องสอน แค่บอกๆๆนักเรียนของเราก็ใช้ความเป็นเครือข่ายในการสมัครเป็นสมาชิกได้ตอนนี้ก็เกือบครบละมีนักเรียนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ได้สมัครเนื่องมาจากสาเหตุ ระบบอินเทอร์ของโรงเรียนยังไม่เสถียรซึ่งได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไปคะ

อบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


การอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ของสพท น่านเขต 1 ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2553 คุณครูผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่เป็นคุณครูที่มาจาก อำเภอนาน้อย และโรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกุล จำนวน 100 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3กลุ่มกลุ่มที่1 จำนวน 40 คนกลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คนและกลุ่มที่ 3 จำนวน 30 คน ในการอบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรในกลุ่มที่ 1ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางเขตให้โรงเรียนคัดเลือกคุณครูที่ไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน การอบรมใช้www.ning.com เป็นตัวหลักในการพัฒนาซึ่งคุณครูสามารถใช้สร้างไซต์ของตนเองในเวลาอันรวดเร็ว มีรูปแบบที่สวยงาม หลากหลาย สามารถเขียนเนื้อหา การอภิปราย ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ บันทึกเหตุการณ์ บล็อก ในการอบรมวันแรกคุณครูจะได้อบรมการใช้ไซต์ning.com โดยให้ไปสมัครสมาชิกอีเมลในกรณีที่คุณครูยังไม่มีอีเมล โดยคณะวิทยากรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรมบางท่าน การสมัครสมาชิกไซต์นิ้ง โดยข้าพเจ้าได้สร้างไซต์ของตัวเองสำหรับให้คุณครูผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้คือ http://kruarisa.ning.com ใส่รูปภาพ การอภิปราย ใส่วิดีโอ ฯลฯ ได้รับความร่วมมือเป็นเป็นอย่างดี ทั้งการส่งงาน ไมตรีจิต ความสนุกสนาน จากคุณครูทุกท่าน

 

ประชุมโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพท.น่าน เขต 1


ได้หนังสือเชิญ จากสพท น่านเขต 1 ให้ไปขยายผลการอบรม ส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรของ สพท น่านเขต ในการที่จะนำ ไปอบรมให้ครูผู้สอน ตามโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สพท.น่าน เขต 1จำนวน 4 รุ่น จากการประชุมไ้ด้ข้อยุติว่า จะอบรมให้กับคุณครูจำนวน สี่วัน แบ่งวิทยากรห้องละ 5 คนจำนวน 4 รุ่นจากการขยายผลครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกันทำให้ได้รู้จัก Social Media
ซึ่งมีความสามารถหลากหลายแตกต่างจากที่ได้อบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้โดยในการอบรมครั้งนี้จะใช้ http://www.ning.com ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการสร้างบล็อก เป็นไซต์หลักในการอบรม
โดยเน้นให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ครูสร้างไซต์ ning.com ของตนเองสำหรับจัดการเรียนการสอน ลงทะเบียน feakbook สำหรับติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงทะเบียนอีเมล ของ pil.in.thเพื่อใช้สื่อต่างๆในเว็บ และ ลงทะเบียนใช้ Photo peach สำหรับเก็บภาพต่าง ๆ

%d bloggers like this: