ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับทุน NSC2011


ผลการนำเสนอโครงการ NSC 2011 นักเรียนผ่านได้รับทุนอีกจำนวนทีมละ 7,000 บาท รวมจากเดิมที่ได้รับทีมละ 3000 บาท เป็นได้รับทุน ทั้งหมดทีมละ 10,000 บาท ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 4 ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยมีคุณครูอริศรา สะสม เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย
ภาพบรรยากาศงาน NSC 2011 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 คลิก
ภาพกิจกรรม2 คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คลิก

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

ประกาศผลโควตา มช.


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ไม่ติด
อย่าเสียใจเพราะนี่คือก้าวแรกของชีวิตเท่านั้น ยังไงชีวิตก็ต้องต่อสู้ต่อไป สู้ๆๆ
ศรีสวัสดิ์แน่ชัด ชัยชาญ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (SP1) อภินันท์ สุมามาลย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (SP2) นิธิตา ดวงตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (SP3) สุพิชชา คำอุ่น ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชญานิศ อุปนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
ชุติมา คำตัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พีรยา กิวัฒนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พยาบาลศาสตร์
สุดารัตน์ โนทะนะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
แววดาว มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ณิยวรรณ สีนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
หยาดวรุณ สร้อยญานะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จุฑามาศ ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พิชญา อภิวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ทิวารัตน์ คำจักร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
วิสสุตา สุธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กมลชัย นันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (0010)
สุทธาสินี พิศดาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ขวัญหทัย กองคำบุตร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
วิชชุดา หลิมศิริวงษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
วศิน นุแปงถา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ศิริรัตน์ อุดอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ (0011)
พีรณัฐ จำปาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
เรวุฒิ สุปินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิน พูใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ณัฐยา เกษมศิลป์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ (0028)
ณัฐพันธุ์ อินต๊ะเม้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
อนุพงษ์ ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
อัฐนิยา เตชนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ทรงวิทย์ ดาเคน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ชิษณุพงศ์ แก้วจีน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (
วุฒิชัย สิทธิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (0025)
กัมพล วงค์คำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ณรงค์ศักดิ์ จันทร์อ้าย ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
อนุวัฒน์ ก๋าแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย
มงคลชัย ไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (0105)
สิทธิพันธ์ กาบคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา
ศรินทิพย์ ทิศจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะบริหารธุรกิจ (0099)
ภัทรียา ชอบธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จิตประภัสสร ทะศรีแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
สุพัตรา ขัติพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน
พสิกา จันทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา (0062)
วันทนีย์ กุนการินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ – คณิต
รัตนาภรณ์ ปุกคำดี ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
อิสราวดี สีโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
สุธาทิพย์ คำใจดี ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะบริหารธุรกิจ วิทย์ – คณิต (0039)
มาศศุภา แสนอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (0036)
ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คลิกดูผลสอบโควตามช. http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/54/interview/index.php

การจัดการเรียนการสอนสองภาษา


เมื่อวาน (7 มกราคม 2554 )ได้รับคำสั่งด่วนให้ไปประชุมที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาเตรียมการจัดการเรียนการสอนสองภาษา รูปแบบEIS ปีการศึกษา2554 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมปฏิบัติการโครงการรสัมมนาเพื่อนเตรียม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ โดยครูไทย ตามรูปแบบ EIS (English Integate Study)ทาง Cyber Educational ในระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Elliminate พร้อมกันทั่วประเทศ เชื่อมโยงกัน โดยมีห้องศูนย์ปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการเป็นห้องประชุมหลัก และอีก5จุดคือ 1.โรงเรียนมาบตาพุด จังหวัดระยอง 2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.โรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ 4.โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา5.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนที่เปิดระดับมัธยมศึกษา ส่งครูเข้าประชุมคือครูวิทยาศาสาตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมงานที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ มีผอ.สุรพงศ์ จากโรงเรียนสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ดร.พจนารถ เสนอจิตร จาก Texus ร่วมอภิปรายในการประชุมผ่าน VDO Conferenceมีปัญหามาก กระตุกเป็นระยะๆ กระตุกเป็นช่วงๆ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการ พุดคุยถึงการดำเนินการประชุม ชี้แจงการเกิดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาจากการส่งสัญญานของระบบอินเทอร์เน็ต ในช่วงหลังเบรกแรกเช้าระบบดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเพราะครูเข้าใจกัน

This slideshow requires JavaScript.


ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารจะเปิดรับสมัครวันที่ 14 ม.ค.
ปีนี้รับ นักเรียน 45 คน นะคับ

รูปแบบCAI


ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 รหัสวิชา ง40206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ผู้ศึกษา นางสาวอริศรา สะสม ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 รหัสวิชา ง40206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2549โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้องเรียน 39 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
แบบประเมินผลงานผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนเป็นลำดับ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้และประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้ได้ โปรแกรมสร้างบทเรียนอย่างง่ายมีองค์ประกอบคือแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีเป้าหมายเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ตามหลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีใช้สูตร E1/E2 กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็น 80/80 จากการหาค่า E1/E2 = 86.62 / 85.54 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก

ไฟล์ รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไฟล์แผนการสอน https://docs.google.com/#all
ไฟล์คู่มือ

NSC2011


ข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง


นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ส่งโครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาโปรแกรมจำนวน 3,000 บาท สำหรับมาพัฒนาโครงการเพื่อจัดส่งตามลำดับต่อไปโดยมีคุณครูอริศรา สะสม
เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13-SecondRound
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

%d bloggers like this: