ให้นักเรียนชั้นม.6/7 ทำแบบทดสอบนะคะ


ให้นักเรียนชั้นม.6/7 ทำแบบทดสอบนะคะ

ส่งคลิปม.6/9นาย นันทวัฒน์ พูลจำปา เลขที่ 16 ชั้นม.6/9


น.ส ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม. 6/9
น.ส กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม. 6/9


นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่1 ม.6/9
นายกฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9


นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7 ม.6/9
นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/9


น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34 ชั้นม..6/9
น.ส.อภิญญา ปนันตา เลขที่ 36 ชั้น ม.6/9


นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
นายนพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม.6/9


นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่5 ม.6/9
นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลที่ 12 ม.6/9


นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ ม.6/9 เลขที่ 13


น.ส. กติกา แก้วคำ เลขที่ 26 ม.6/9
น.ส. เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35 ม.6/9


น.สกรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้นม.6/9
น.สกมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่27 ชั้น ม.6/9

นาย นันทวัฒน์ พูลจำปา เลขที่ 16 ชั้นม.6/9

ส่งคลิป ม.6/2


ส่งงานค่ะ
นส.ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17
นส. วัจจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36
ม.6/2 ค่ะ

นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ม.6/2
นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ม.6/2


นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42
นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45
ชั้น ม.6/2


นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16
นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24
ม.6.2


นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
ม.6/2 ค่ะ


ตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22, จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15
ม.6/2 ค่ะ 🙂


นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37 ม.6/2


นายอภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
นางสาวสุทธินันท์ รพีทัศนะพงศ์ เลขที่ 30
ม. 6/2


นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ,นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30 ม.6/2


นาย จิรัฐวุฒิ เจย์ดีวุฒิ เลขที่ 1
นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
ม.6/2


ส่งงานค่าครู ,นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ,นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ม.6/2 ,สุขสันต์วันแม่ค่ะครู 🙂

http://www.youtube-nocookie.com/embed/t6RBTW51Sac?rel=0
ผลงานของนักเรียนชั้นม.6/2 นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่ 7
นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25 (ส่งแทนค่ะ)
http://www.youtube-nocookie.com/embed/UcLWZL3boTg?rel=0
นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42
นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45
ชั้น ม.6/2

ส่งคลิปม.6/7


ส่งงานค่ะ เรื่อง วันแม่
น.ส ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26
น.ส กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่ 31
ม. 6/7 ค่ะ ู


ส่งงานครับ
นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4
นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่ 13 ม.6/7


ส่งงานค๊
น.ส นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์
เลขที่ 27 ม. 6/7


ส่งงานคับ ม.6/7
นาย นำชัย อนุคุต เลขที่17
นายภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่20

http://www.youtube-nocookie.com/embed/0qxmi2A9G8o?rel=0
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่ 8

http://www.youtube-nocookie.com/embe/_3DUM9EZdF4?rel=0
น.ส นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์
เลขที่ 27 ม. 6/7

นาย ภานุพงศ์ ทำเพียร เลขที่ 6
นาย ปิยะณัฐ สงคราม เลขที่ 12
ม.6/7

น.ส.สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30
น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33
ม.6/7

ส่งคลิปม.6/5นาย นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่ 3
นาย ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
ม.6/5


อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่18
อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17
ม. 6/5


ส่งงานคับ
1.นาย พงษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7 ม.6/5
2.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5


นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม.6/5
present work … ให้คะแนน ดี ;D นะคับ


ส่งงาน เรื่อง วันแม่
น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29
น.ส รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31
ม.6/5


ส่งงาน เรื่อง …เรื่องราวของความรัก
น.ส ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
น.ส. พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
ชั้นม. 6/5


ส่งงานเรื่อง stuck in the moment
น.ส ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่ 40
น.ส ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่ 50
ชั้น ม. 6/5


ส่งงาน น.ส.พัชรา สุรีย์ ม.6/5 และ น.ส.รัชนีกร สุทธพรหม ม.6/5


ส่งงาน น.ส.จารุวรรณ พังยะ เลขที่ 37 ม.6/5
น.ส.ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41 ม.6/5


น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5
น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่46 ม.6/5


ส่งงานเพื่อนฝากมาครับ
จัดทำโดย นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่ 12 ม.6/5


ส่งงานเพื่อนฝากมาครับ
จัดทำโดย
นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก
เลขที่ 24
นางสาว เกศรินทร์ อินทรแสง
เลขที่ 36
ม.6/5
http://www.youtube-nocookie.com/embed/O1Gc98Ohd80?rel=0
น.สจิราวรรณ ปันทะนันท์เลขที่25น.สศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49ม6/5


นาย ทรงสิทธิ์ ไชยเสน
เลขที่ 6
นาย เอนกชัย วงค์รักไทย
เลขที่ 11
ม.6/5


ขอส่งงานหน่อยนะครับ
นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่ 9
นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
ชั้น ม.6/5 ครับ

http://www.youtube.com
นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม.6/5

นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่8
นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่15
ม.6/5

ส่งคลิปม.6/6นาย จริวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2
นาย ศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12


ส่งงาน 6/6
นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24
น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38


ส่งงานครับ 6/6
นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ เลขที่20
นาย ธนากร นพทอน เลขที่ 23


ส่งงาน ค่ะ 6/6
น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31


นาย คมกฤต วรรณาการ เลขที่21 ม.6/6
นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6


นายสิทธิชัย อุดคำอ้าย ม.6/6 เลขที่ 26

http://www.youtube-nocookie.com/embed/7aRkzkCNbUM?rel=0
นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่ 1, นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร เลขที่ 7 ม.6/6

ส่งคลิปม.6/3ส่งงาน ม. 6/3 ค่ะ
น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต
น.ส.มนต์สินี ใจท้ง


นางสาวภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 26 ชั้น ม.6/3


นางสาวภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25 นางสาวอัมรา กันทะ เลขที่ 50 ชั้นม. 6/3


ส่งงานค่ะ :”))
น.ส. กานต์รวี อินหล้า เลขที่ 38
น.ส. จุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
ม.6/3

ภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 28
นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
ม.6/3 ค่ะ
(ขอคะแนนเยอะๆนะค่ะ ตั้งใจทำสุดๆๆ ^^)


สุทิวัส no.6
เกตสิรี no. 14
class 6/3


ส่งงาน เรื่อง..แอ่ววัดเมืองน่าน ค่ะ
นางสาวทิพย์สุดา เย็นใจมา ม.6/3 เลขที่ 43
นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย ม.6/3 เลขที่ 44


ส่งงาน เรื่อง กีฬา X-TREAM ครับ
นายธีรภัทร พันหนูเทียน เลขที่ 3
นายกรกฎ คำเฟื่องฟู เลขที่ 7
ชั้นม.6/3 ครับ


น.ส.วรัญญา เพชรคง ม.6/3 เลขที่ 31
น.ส.รจเรข เสนนันตา ม.6/3 เลขที่ 46
เรื่อง….ของใช้ท้องถิ่นค่ะ


นายคณันกร พลาอาด ม.6/3 เลขที่ 1
นายพูนทรัพย์ ทะริ ม.6/3 เลขที่ 10


ส่งงานค่ะ นส. หทัยทิพย์ สีโน เลขที่34
นส. ธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่36 ม.6/3


น.ส ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่ 19
น.ส สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32ห้องม. 6/3


ส่งงานค่ะ
นส.มณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่29 ม.6/3
กว่าจะอัฟได้แทบตาย


ส่งงานคร๊าบ เรื่อง วันแม่
นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8
นายสามิภักดิ์ อินฟู เลขที่ 12
ม. 6/3 ค๊าบ 😀


ส่งงานคับ ครู
นายภควัต สมบัติปัน เลขที่ 5 ม6/3


ส่งงานคะ นางสาวรัชฎาภรณ์ คนภู เลขที่47 ชั้นม.6/3 และนางสาวศรีสุดา แหลมมาก เลขที่49 ชั้นม.6/3

http://www.youtube-nocookie.com/embed/l-9QlCCFAlE?rel=0
นางสาว รัตติกาล เกี๋ยนน้อย
เลขที่ 48 ม.6/3
http://www.youtube-nocookie.com/embed/g7eKZMNIWkY?rel=0
นายปริวรรต คุณทา เลขที่ 9 ม.6/3
น.ส.จุฑามาศ หิรัญานุกูล เลขที่16 ม.6/3

http://www.youtube-nocookie.com/embed/rvZNkDkW7Js?rel=0
นางสาว อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35 ม.6/3
นางสาว ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40 ม.6/3

%d bloggers like this: