“Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012”


ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้กับตัวแทนสุดยอดครูไทย 10 ท่าน
“Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2012”


จากซ้ายไปขวา …
นาย อาทิกร เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นางสาว กานต์ธีรา เอื้อนภาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
นางสาว พีชะพะงา นิรัตติมานนท์ โรงเรียนบ้านชาคลี จังหวัดระนอง
นาย ศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นาย สุเทพ ชินวงค์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
นาย กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
นาง จรินทร์ ธงงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
นางสาว กาญจนา ตุ่นคำแดง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
นางสาว รุจิดา สุขใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นาย สมพงษ์ พรมทองดี โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวแทนครูไทย-1 : ครูสุเทพ ชินวงค์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จ.สุรินทร์
ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
“การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (Learning process of professional)

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที No.2 : ครูสมพงษ์ พรมทองดี ร.ร.ด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี
ผลงานวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หัวข้อ “การสร้างโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและอื่นๆ บนโทรศัพท์มือถือ”
การบูรณาการการเรียนรู้ทำให้เกิดองค์ความ รู้ที่หลากหลาย โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมา ทั้งวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค วิชาฐานข้อมูล วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย php และวิชาการเขียนโปรแกรม มาพัฒนาระบบ SMS for Active Learning Online โดยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้ คือ ใช้ฐานข้อมูลในการส่งและรับข้อมูลต่างๆผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ โดยจะนำข้อมูลต่างๆเช่นการบ้าน หรือพฤติกรรมแจ้งผ่านไปยังบริการด้วยการส่ง SMS แจ้งเตือน ไปยังนักเรียน และผู้ปกครองล่วงหน้า ฟรี

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที No.3-ครูจริทร์ ธงงาม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน “กิจกรรมบน Facebook สู่การพัฒนาโครงงานเว็บไซต์วิถีไทยรายวิชาพัฒนาเว็บไซต์”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบ โครงงาน โดยนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์และทำกิจกรรมผ่าน Facebook โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเว็บไซต์ในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ วิถีไทยในชุมชนของผู้เรียน โดยลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ถ่ายภาพ แล้วนำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์
โดยครูเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เรื่องวิถีไทย โดยใช้โปรแกรม e-Learning XHTML Editor (eXe) ซึ่งเป็น Freeware นำเสนอความหมายและประเภทของวิถีไทย และสร้างกลุ่ม โครงงานพัฒนาเว็บไซต์วิถีไทย บนสังคมออนไลน์ที่ http://www.facebook.com/krujarin เพื่อใช้ในการมอบหมายงาน และติดต่อสื่อสารกับนักเรียน

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no 4. ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ สาระวิชา : วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผลงาน: เรียนรู้คู่ ICT เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพน่ารู้
เป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งได้นำแนวคิดของ Bloom Taxonomy มาเป็นหลักการในการออกแบบการเรียนรู้ และได้นำโปรแกรมพื้นฐาน MS Offlice และ Search Engine มาใช้เป็นเครื่องมือทางปัญญา ที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ Social Media เช่น WordPress , Facebook เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลการสอนระยะยาวให้กับนักเรียน เผยแพร่ผลงานและประเมินผลงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no 5. ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โดย ครูกาญจนา ตุ่นคำแดง โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จ.ตาก

สาระวิชา: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น : ม.5
ชื่อผลงาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
คำอธิบายผล งานโดยย่อ: การติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายสังคมในโลก ไซเบอร์ ผู้คนเชื่อมโยงกันทางเครือข่ายมากขึ้น เฟสบุกจึงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทต่อชีวิต ประจำวันเป็นอย่างมาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการที่จะเผยแพร่แนวคิดและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ในยุคดิจิตอล ให้กับครูแกนนำ เพื่อขยายผลให้กับเยาวชนเรื่อง “เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล” ผู้วิจัยในฐานะครูไอซีทีแกนนำ จึงนำแนวคิดที่ได้รับมาขยายผลให้กับนักเรียนชั้นม.5 โดยนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชา การสร้างงานนำเสนอ ให้ผู้เรียนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Windows Movie Maker แล้วเผยแพร่ผลงานผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยครูผู้สอนกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกับผู้เรียน และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานองค์ความรู้เดิม ความแตกต่างทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายของผู้เรียน ช่วยลดภาระชิ้นงาน และผู้เรียนมีระยะเวลาในการทำงานนำเสนอมากขึ้น


==========================================================================

ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no.6 ครูกานต์ธีรา เอื้อนภาพร
โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน “เกมสื่อการสอน MS paint”
เป็นเกมที่สร้างจากโปรแกรม MS Paint แล้วให้นักเรียนเล่นบนโปรแกรม MS Paint จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้นักเรียนที่ยังขาดทักษะการใช้เครื่องมือในโปรแกรมนี้วาดรูป ฉะนั้นจึงได้คิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มดังกล่าว


==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอที no.7 – ครูพีชะพะงา นิรัตติมานนท์
โรงเรียนบ้านชาคลี จ.ระนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้น”
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์สั้นเป็นการวางแผนการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาไทยในการเขียนบทภาพยนตร์สั้น การนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการสอดแทรกบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาพม่าในภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนได้ฝึกการวาดภาพประกอบหน้าปกซีดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพยนตร์สั้น รวมถึงนักเรียนได้ใช้การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดพิมพ์บทภาพยนตร์สั้นและออกแบบหน้าปกซีดี


==========================================================================
ตัวแทนครูไทยหัวใจไอี no.8 – ครูรุจิดา สุขใส
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา

สาระวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี) ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อผลงาน : “ห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนจริง (โปรแกรม Yenka Science Chemistry)”


==========================================================================
ครูไทยหัวใจไอที ตัวแทนประเทศไทย no.9 – ครูศตภิษัช ไกรษี
โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ

ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสาระวิชา: เคมี
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผลงาน: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง พลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และกล่องสมองกล โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554


==========================================================================
ครูไทยหัวใจไอที ตัวแทนประเทศไทย no.10- ครูอาทิกร เก้าเอี้ยน
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล

สาระวิชา : ศิลปะ, การงานอาชีพ ระดับชั้น-ป.6 ม.2
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อผลงาน : “กิจกรรมเรียนรู้ “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT”
สร้างสรรค์งานศิลปะบาติก เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ การทำผ้าบาติกด้วยคอมพิวเตอร์ ที่บูรณาการศิลปะ งานอาชีพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานตามขั้นตอน การเรียนด้วยการปฏิบัติ( Lerning by Doing ) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนารูปแบบการทำผ้าบาติก จนกลายเป็นผลงานที่หลากหลาย โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน

========================================================================
ที่มา http://www.pil.in.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: