เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขรหัส : 683
ผู้แต่ง : นางสาวอริศรา สะสม
หัวเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ผลิต : 2551 ชนิดสื่อ : CDR
รายละเอียดของสื่อ :
บท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 มีหน่วยการเรียนทั้งหมด จำนวน 5 หน่วยการเรียน คือ หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ และ การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

ไหว้พระ 9 วัด


เรือแข่งน่าน


เรือแข่งน่าน
กว่างน่าน


กว่างน่าน


ฟ้อนล่องน่าน


ฟ้อนล่องน่าน


ฟ้อนหน้าพระธาตุแช่แห้ง

“รักน่านเฒ่านาน”


“รักน่านเฒ่านาน”

ฟ้อนหน้าพระธาตุแช่แห้ง

ท่องเที่ยวดอย


ชมพูภูคา

ภูฟ้า จ.น่าน

ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ดอยเสมอดาว

ลานดูดาว @ ดอยภูคา

%d bloggers like this: