ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต 2559


ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต 2559
การเกษียณราชการของข้าราชการครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านปี2559 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่านคือ
1.นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
2.นางทัศนาภรณ์ ศรีสุขคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวอรพิน นาระทะ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)
4.นางประนุยา เล็กสกุลดิลก ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
5.นายพีรยุทธ มั่นเข็มทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

14344756_1168856859838792_7339021570085643107_n
โรงเรียนได้กำหนดให้มีการแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
– การอำลานักเรียน เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙”
– งานเลี้ยง วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ตามกำหนดการดังนี้
===========================================================================================================

กำหนดการจัดงานอำลานักเรียน “ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต”
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙”
ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

—————————————————————————————————————————————–

เวลา ๐๗.๓๐ น. ครูผู้เกษียณอายุราชการพร้อมเพรียงกันที่ห้องผู้อำนวยการ ร่วมจิบน้ำชา กาแฟ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตัวแทนครูนำผู้เกษียณอายุราชการลอดซุ้มธงศรีสวัสดิ์ฯเข้าสู่พิธี ณ เวทีหน้าเสาธง ขึ้นนั่งเก้าอี้บนเวที
(เปิดเพลงพระคุณที่สาม)
ชมชุดการแสดงรำ โดยนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เวลา ๐๘.๐๙ น. นักเรียนกล่าวคำกลอนสำหรับครูผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา ๐๘.๒๙ น. ประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียนมอบพวงมาลัยกราบมุทิตาจิต
– ศิษย์เก่า รุ่น 43 มอบของที่ระลึก และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
เวลา ๐๘.๑๙ น. ผู้อำนวยการกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบช่อดอกไม้พร้อมรองผู้อำนวยการทั้งสามและครูประทวน มณีเพชร
ครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

การแต่งกาย
ครูและบุคลากร : ชุดพื้นเมืองสีแดง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านหรือแต่งกายชุดพื้นเมือง สวยงามตามอัธยาศัย
ครูผู้เกษียณอายุราชการ : แต่งกายสวยงามตามอัธยาศัย
===========================================================================================================
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า

This slideshow requires JavaScript.

===========================================================================================================
กำหนดการจัดงาน “ร้อยรัก ดวงใจ สายใย ศรัทธา มุทิตาจิต”
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙”
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
——————————————————————————————————————-

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลานหน้าห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล
– มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ (สำหรับท่านที่ประสงค์จะมอบให้ผู้เกษียณเป็นการส่วนตัว)
– ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
ภายในห้องจัดงาน
– ลงทะเบียนของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติ/ครู กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (บริเวณด้านข้างเวที)
– แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส
– ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๓๐ น.
– ตัวแทนครูนำผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ห้องจัดงาน โดยขบวนนางรำ บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม
– ชมชุดการแสดงรำ โดยคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ชุดและนักเรียน 1 ชุด
– ชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการโดยสังเขป
– เรียนเชิญผู้เกษียณอายุราชการขึ้นบนเวที
– ประธานในพิธี, ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ (เฉพาะแขกผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญ)
– ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต
– ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารมอบขันเงิน แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต
– ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกพอสังเขป
– แขกผู้มีเกียรติ ครู-บุคลากร สังกัดกลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
– ชมชุดการแสดงรวมโดยคณะครูตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมบันทึกภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ
– เชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนุกสนาน จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
– ๒๒.๐๐ น.กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน
===========================================================================================================
ภาพกิจกรรมช่วงเย็นงานเลี้ยง วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมดิ อิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

This slideshow requires JavaScript.

===========================================================================================================

รายชื่อแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานดังนี้

 1. คุณครูมนตรี ศรีประเสริฐ
 2. ผอ.เสรี พิมพ์มาศ
 3. ผอ.ฉลอง ศรีสุขคำ
 4. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
 5. คุณครูศิวพร วิชารักษ์
 6. คุณครูอารี พรมเมืองดี
 7. คุณครูปกรณ์ กรองทอง
 8. คุณครูทัศนีย์ ดำรงเลาหพันธ์
 9. คุณครูปรียา คณะแก้ว
 10. ครูศันสนีย์ วิชารักษ์
 11. คุณครูนงเยาว์ กาญจนพิบูลย์
 12. คุณครูรัตนา ศรีสุขคำ
 13. คุณครูปิยะพร ศรีเรือง
 14. คุณครูอรพรรณ พิมพ์มาศ
 15. คุณครูฉวีวรรณ พูนทรัพย์
 16. คุณครูกัญญา สุทธินันไชย
 17. ผอ.ชุติมา ก้อนสมบัติ
 18. คุณครูบุญธรรม ปานสุขสาร
 19. ผอ.สินชัย ทัศนีย์วรรณ
 20. ผอ.ประศาสน์ จันทรบุปผา
 21. คุณครูสมนึก รุจิณรงค์
 22. คุณครูพงษ์ผกา ขุนแก้ว
 23. คุณครูวิศิษฐ์ ทนันไชย
 24. คุณครูประชา วรรณวิไลย
 25. คุณครูนันทวัน สิงห์ศรี
 26. รองฯภิญญาดา คำอ้ายล้าน
%d bloggers like this: