ศรีสวัสดิ์ฯเปิดโปรแกรมศิลป์-คอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรเชิงบูรณาการกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขากราฟิกและสาขาการสร้างสื่อผสม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับครูผู้สอน พัฒนาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเอง สามารถตัดสินใจเข้าเรียนต่อสาขาวิชาที่นักเรียนมีความชอบและความถนัด โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ เป็นต้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการศึกษาของตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพแนะนำคนในชุมชน คนในครอบครัวในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดในอนาคต
ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงได้เปิด โปรแกรมศิลป์-คอมพิวเตอร์ขึ้น จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 40 คน โดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รัฐมนตรกระทรวงศึกษาธิการ


นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada

M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science,
United Kingdom

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ในอดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)

กรรมการปิโตรเลียม

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ การประปานครหลวง

กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Economist, The World Bank
ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/suchart.htm
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เน้นปรัชญา ในการจัดการศึกษาพรรคเพื่อไทยเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียมและการนำเทคโนโลยี” มาใช้เราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่ “จะจัดการอุดมศึกษาโดย “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ”
– ดร.ทักษิณ ชินวัตรกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษานำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งที่มีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน”
– การศึกษาคือกุญแจสำคัญ
– ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นโยบาย
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน
2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ
การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน
1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
1.1. โครงการ One Tablet Per Child
1.2. สร้างห้องการเรียนรู้ ครูเปิดสอนพิเศษรัฐจ่ายเงินให้ ซื้อซอฟต์แวร์ e-book เกิด e-learnning เพื่อสร้าง knowledge Based Society
1.3. โครงการ e=Education เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงตรงกับความต้องการที่แท้จริง
1.4. โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน School Board
1.5. โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนึ้สินครู โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
1.6. โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ
1.7. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล
1.8. โรงเรียนตัวอย่างทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการสมัยใหม่
2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องทุนการศึกษา
1.1. Smaart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2. โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ Income Contigency Loan Program
1.3. โครงการสานฝันนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
1.4. กองทุนตั้งตัวได้
3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง เรียนรู้บนการทำกิจกรรม Activity Based Learnning
1.1. ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญมากขึ้น ให้ความรู้ทางปฏิบัติ อย่างแท้จริง
1.2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
1.3. โครงการอัจฉริยะสร้างได้ ค้นหาความสามารถของตนเองทุกสาขา
1.4. โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา อังกฤษ จีน คณิต วิทย์
1.5. ปรับปรุงหลักสูตรเลิกการท่องจำ ใช้การเรียนรู้
1.6. คนไทยอายุ 25 ปีสามารถเทียบความรู้จบชั้น ม.6 ได้
1.7. สถาบันการศึกษา ราชภัฎและอาชีวะศึกษา ค้นหาความสามารถของตนเอง ให้ความสำคัญมากขึ้นและมีความรู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง
1.8. จัดศูนย์ฝึกอบรม จัดศูนย์ฝึกในอาชีวะศึกษา ให้คนไทยเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนไทยชำนาญในแต่ละสาขา
4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1. อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
1.2. สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียนโดยมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้

มาเล่นเกมส์พัฒนาทักษะทางการคิดกันค่ะ


มาวัดไอคิวกันค่ะ

======================================================================================================================
เกมส์เกษตรกรไทยใช้ชีวิตพอเพียง
เกมส์เกษตรกรไทยใช้ชีวิตพอเพียง
======================================================================================================================
เกมส์ปลูกผักฟาร์มมาเนีย
เกมส์ปลูกผักฟาร์มมาเนีย
======================================================================================================================
เกมส์ก้านกล้วย2
เกมส์ก้านกล้วย2
======================================================================================================================
เกมส์สเก็ตซ์ภาพคนร้าย
เกมส์สเก็ตซ์ภาพคนร้าย

โพล


ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน


ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียน

แบบทดสอบโอเน็ตค่ะ


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีที่น่าจะใช้ในการออกข้อสอบค่ะ
===================================================================================================================
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว a.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน
===================================================================================================================
สาระที่2 : การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
===================================================================================================================
สาระที่3 : การออกแบบและเทคโนโลยีีa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่4 : เทคโนโลยีสารสนเทศa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
===================================================================================================================
สาระที่5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์
===================================================================================================================

แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552ชุดที่ 1 คลิกทำแบบทดสอบ
แนวข้อสอบ O-NET ปี 2551 จำนวน 40 ข้อ http://www.pbj.ac.th/web/O-NET51.html
===================================================================================================================
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=2027
===================================================================================================================
แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552http://www.damrong.ac.th/preonet/postest1.asp
===================================================================================================================

วัดแววนักคิด


http://www.proprofs.com/quiz-school/widget/v3/?id=315788&bgcolor=ffffff&fcolor=000000&tcolor=000000&w=420&h=295&ff=1&fs=medium&pplink=1&socialmedia=0&embedlink=1&showpage=1&btncolor=000000

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/9


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10
http://doysa.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่31
ม.6/9
http://newtuck.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
3.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
ม.6/9
http://boopang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

ผู้จัดทำ
1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
ชั้นม.6/9
http://spoyzmint.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
ผู้จัดทำ
1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
ที่อยู่เว็ป
http://kai7one15.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี
น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
http://aoraesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

ผู้จัดทำ
1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
ผู้จัดทำ
น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
ม. 6/9
ที่มา http://souwanit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
จัดทำโดย
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day

ผู้จัดทำ
1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nantidetee.wordpress.com/
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ผู้จัดทำ
1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9
http://kameillsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
ผู้จัดทำ
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
http://tarrinsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
ผู้จัดทำ
1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9
http://sakkanbow.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่ เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

%d bloggers like this: