ม6/1


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 7 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

ม.6/8


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

ม.6/4 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้


ม.6/4 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น แสดงที่มาของข้อมูล ส่งในหน้าเพจนี้คะ

ม.6/7 ให้นักเรียนศึกษา


ม.6/7 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น ส่งในหน้าเพจนี้คะ

ม.6/9 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้


ม.6/9 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น ส่งในหน้าเพจนี้คะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนสื่อสังคมของครูอริศรา สะสม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน รหัสวิชา 30245 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
หน้าเพจในเฟสบุคสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายงานนักเรียน
https://www.facebook.com/kruarisara
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน
ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์และทดลองใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน
เรียนโดยใช้ http://www.classstart.org/
ให้นักเรียนมัครสมาชิกที่
http://www.classstart.org/
เข้าห้องเรียนที่ http://www.classstart.org/classes/1989
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างบล็อกการเรียนรู้
ฝึกปฎิบัติใช้สื่อสังคมในการสร้างเว็บล็อกของตนเอง
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างตัวการ์ตูน
ฝึกปฎิบัติใช้สื่อสังคมในการสร้างเว็บล็อกของตนเอง
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โปรแกรมสร้างคลิป
ฝึกปฎิบัติสร้างคลิปวิดีโอ
===================================================

%d bloggers like this: