โพลการสร้างบล็อก


คลิปกิจกรรมหน่วยที่ 1


;

ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรมสร้างงาน


ใบงานที่ 2 เรือง ภาษาคอมพิวเตอร์


 

ใบงานที่ 1 เรืองซอฟต์แวร์


ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง โปรแกรมสร้างงาน


ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์


 

%d bloggers like this: