ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/4


สมาชิกกลุ่ม 3k gang-za
1. นายกิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
2. นางสาวขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
3. นางสาวภัทร์ชุรีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
ลิงค์
http://swm64.wordpress.com/

นาย ฐาปณัฐ แสนชัย ม.6/4 เลขที่2
นาย กฤษฎาพงษ์ สารเทพ ม.6/4 เลขที่ 11
นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ ม.6/4 เลขที่16
http://banh01.wordpress.com/

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/31.นางสาวภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3
2.นางสาวกฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ม.6/3
3.นางสาวศิริมาศ อินทะรังษี เลขที่ 55 ม.6/3

ลิ้งเว็บ =
http://mbdza.wordpress.com/

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/21. น.ส พิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
2. น.ส วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49 ม.6/2
3. น.ส ธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

ลิงค์ http://pimpagan18.wordpress.com ค่ะ อาจารย์ นก

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/1


ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ

http://www.sdf164647.wordpress.com
สมาชิก
1.นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่16
2.น.ส.พุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46
3.น.ส.เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่47
ม.6/1

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียน ม.6/1พ


ประกาศให้นักเรียนส่งงานค่ะ


ประกาศขอให้นักเรียนส่งงานพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 นี้เท่านั้น
โดยให้เว็บของทุกกลุ่มประกอบด้วยดังต่อไปนี้ค่ะ
ส่วนที่ 1
1.ลิ้งของ wordpressครูอริศรา สะสม คือ https://kruarisara.wordpress.com
2.ลิ้งของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน http://www.srisawat.ac.th
3.ลิ้งเครือข่ายการศึกษา http://srisawat.wordpress.com
4.เว็บกลางส่งงานของนักเรียน http://swst2010.wordpress.com/
5.ลิ้งอื่นๆตามสมควร
ส่วนที่ 2
1.หน้า ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2.หน้า ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
3.หน้า ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
4.หน้า ข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม
5.โดยรายการๅยที่ 1 2 3 ต้องแสดงความคิดเห็นของกลุ่มลงไปด้วย
ส่วนที่ 3
การออกแบบชิ้นงานของกลุ่ม ให้เขียนเล่าหรือสแกนภาพที่ออกแบบมาใส่
ส่วนที่ 4
1.หน้า ผลงานของกลุ่มที่ลิ้งมาจาก http://www.youtube.com
2.หน้า ภาพกิจกรรมที่ลิ้งมาจาก http://www.flickr.com
3.หน้า ผู้จัดทำ
4.หน้า ลิ้งFB ของแต่ละคนในกลุ่ม
5.หน้า แหล่งอ้างอิง
ส่วนที่ 5
รายงานโครงงาน
บที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ตามตัวอย่างให้พอเห็นเป็นขั้นตอนการรายงานโครงการ
ส่วนที่ 6
TOK
ให้เขียนเล่า การทำงานของแต่ละคน ความดีงาม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการพัฬฒนา
และอื่นๆตามที่เห็นสมควร
ขอให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานกันทำ ซึ่งมีบางกลุ่มได้ดำเนินการไปบางแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นความมั่งมั่นตั้งใจของนักเรียน
ครูอริศรา สะสม
แล้วส่งลิ้งเว็บของแต่ละกลุ่ม ที่นี่ค่ะ http://swst2010.wordpress.com/

%d bloggers like this: