Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P


Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดโครงการ Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P. ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5แล้ว โดย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีจิตสำนึกร่วมกัน รักโลกและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่น สำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น

โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
การเข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีกติกาการแข่งขัน ดังนี้
กติกาการแข่งขัน
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.) ผ่านทาง http://www.aacp.co.th/thailandanimation
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
3. ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักโลก มีความยาว 3 นาที
และสร้างด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น
4. สำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก Story Board จะต้องเข้ารับการอบรม Open Dream with Open Source และเข้าค่ายพัฒนาผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย
5. หมดเขตรับสมัครในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
* เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
* มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
* มีความสามารถในการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
คลิกอ่านต่อ

%d bloggers like this: