สูงเม่นโมเดล


แนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบสูงเม่นโมเดลนั้น เป็นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนต้นแบบใน ๓ จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน และพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย พะเยาและโรงเรียนต้นแบบ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างอาชีพ นักพัฒนาโปรแกรม นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และแอนิเมชั่น นักผลิตสื่อประสมที่ทำงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่เน้นทักษะปฏิบัติให้แก่นักเรียน รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนต่อสาขาวิชาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อบูรณาการการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นวัตกรรมใหม่ทั้งระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานป้อนตลาดไปทั่วโลกได้อีกด้วย

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/sep/234.html

ประกวด Clip TV Online “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”


สำหรับน้องๆ ที่รักษ์โลก อย่าพลาดงานนี้นะคะ เพราะ ไอคลิกนิวส์ดอทคอม จับมือพันธมิตร ‘หนุน’เยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการประกวด Clip TV Online หัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31ตุลาคม นี้

กฤติกา นพรัตน์ เว็บเมเนเจอร์ บริษัท ไอคลิก จำกัด เจ้าของสื่อออนไลน์ http://www.iclicknews.com , http://www.iclickmag.com และ http://www.iclicktvonline.com เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทเฉลิมฉลองครบรอบ 12ปี ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท วัฏฏะคลาสสิฟายด์ส จำกัด , อินโนเวชั่น ไทม์, กสล., Go Green, Millennium Hilton Hotel, Outdoor PR Plus จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกวด Clip TV Online หัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดยให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผลิตและส่ง Clip TV Online หัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสังคมของตัวเอง ความยาว 1นาที แล้วส่งไฟล์มาที่
E-Mail : iclickgroup@yahoo.com หรือ iclickgroup@hotmail.com หรือ http://www.facebook.com/iclicklive

หรือส่ง CD มาทางไปรษณีย์ ที่
บริษัท ไอคลิก จำกัด 702/229 ซ. ริมคลองชักพระ
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.10170
ที่มา eduzone

นร.หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนพร้อมเดินหน้า เตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่เคยเกิดมาแล้ว


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมนโยบายด้านต่างประเทศ ของ ศธ. ว่า ได้มอบให้ สป.จัดทำเกณฑ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โดยจะเริ่มปีการศึกษาหน้า เน้นนักเรียน ม.4 เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมตัวเรียนรู้หลักสูตร ภาษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งมีแนวคิดให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ได้รับการอบรมพัฒนาในสาขาวิชานั้นๆ มากขึ้น โดย 5 องค์กรหลังของศธ.ได้สรุปถึงภารกิจด้านต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. ความร่วมมือพหุภาคี กับองค์การต่าง ๆ คือ UNESCO SEAMEO ASEAN 2. ความร่วมมือระดับทวิภาคี หรือความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งประเทศในอาเซียน เอเชีย-แปซิฟิก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และประเทศตะวันออกกลาง 3. ความร่วมมือที่เป็นนโยบายพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้ ศธ.จะเน้นความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคจนถึง UNESCO ให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับประเทศต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น จากข้อมูล ณ วันที่12 กันยายน 2554 พบว่าในรุ่นแรก ปี 2547 มีผู้ได้รับทุน 921 คน และสำเร็จการศึกษาแล้ว 638 คน (แยกเป็นต่างประเทศ 438 คน ในประเทศ 200 คน) ส่วนรุ่นที่ 2 ปี 2549 มีผู้ได้รับทุน 915คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 202 คน (แยกเป็นต่างประเทศ 123 คน ในประเทศ 79 คน) ซึ่ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินการในรุ่นที่ 3 โดยเน้นให้ไปศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของประเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงได้มอบให้ สป.จัดทำเกณฑ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปีการศึกษาหน้า โดยนำปัญหาที่พบจากการดำเนินการมาแล้วทั้ง 2 รุ่น มาปรับใช้ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด โดยเฉพาะปัญหานักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่มีระยะเวลาเตรียมตัวที่ดีพอ ปรับตัวลำบาก ภาษาไม่ไหว ส่งผลกระทบให้เรียนไม่จบ หรือต้องกลับมาเรียนต่อในประเทศไทยหลายราย ในรุ่นที่ 3 นี้จะให้เด็กได้มีระยะเวลาเตรียมตัวมากขึ้น จึงมีแนวคิดให้เด็กที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน ควรมีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ ม.4 เพื่อให้ระยะเวลาภายในเวลา 3 ปี ก่อนที่เด็กจะเดินทางไปศึกษาต่อได้มีโอกาสปรับตัว เรียนรู้ภาษา หลักสูตร และวิชาการด้านต่าง ๆให้มีความพร้อมก่อนจะไปศึกษาต่อ โดยจะให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละสาขาวิชาที่เด็กจะไปศึกษา สำหรับแนวทางดำเนินการหรือปัญหาใดๆ ของโครงการซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลตัดสินใจ ก็ให้เสนอเข้ามา เพื่อให้ ครม.พิจารณา ต่อไป

ที่มา: http://www.naewna.com แนวหน้า

“วรวัจน์”รื้อหลักสูตรมัธยมแบ่ง3สาย


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ. กล่าวในการเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา พร้อมมอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.แพร่ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ต้องการให้จังหวัดรู้จักตัวเองโดยดูจากศักยภาพ 5 ด้าน คือ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และบุคลากร จะต้องวิเคราะห์แต่ละด้านอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจังหวัด เพื่อพัฒนาต่อยอดจุดแข็ง โดยเชื่อมโยง กับระบบการศึกษา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้ง กศน. และชุมชน

“ที่ผ่านมาระบบการศึกษาจัดเพียงหลักสูตรเดียว แต่ใช้กับนักเรียนทั้งประเทศ จึงไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การเรียน 12 ปี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่ได้เรียนตามความถนัด ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างมาก ดังนั้น การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จะต้องแบ่งเป็น 3 สาย คือ 1.มัธยมที่มุ่งสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 2.มัธยมเชิงปฏิบัติ เน้นประกอบอาชีพสาขาต่างๆ และ 3.มัธยมกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการนำนโยบายการพัฒนาการศึกษาแบบกลุ่มพื้นที่ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2555 สถานศึกษาจะต้องร่วมมือ กับหน่วยการศึกษาในจังหวัด แปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง” นายวรวัจน์ กล่าว

ด้าน นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดศธ. กล่าวว่า การออกแบบหลักสูตรใหม่ จะมีครู อาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นร่วมกันสนองความต้องการ และเหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยส่วนกลางจะต้องลดบทบาทลง หากจัดทำหลักสูตรได้ตั้งแต่เดือนต.ค.นี้ ก็ใช้ได้ทันปีการศึกษาที่ 1/2555 ที่ประชุมยังเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพของพื้นที่ โดย 5 มหาวิทยาลัย จะมาร่วมกับโรงเรียนมัธยม จัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามศักยภาพของพื้นที่ จัดหลักสูตรตามความถนัด อาจส่งอาจารย์ช่วยสอน หรือสนับสนุนเทคโนโลยี

ที่มา วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7596 ข่าวสดรายวันข่าวสด

ภาพการอบรม การออกแบบจัดการเรียนรู้ด้วย ICT


ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับคณะครูสหวิทยาเขตน่านเหนือ เกี่ยวกับการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้
โดยแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยบล็อกครูอริศรา https://kruarisara.wordpress.com และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อก
ในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนปัว

This slideshow requires JavaScript.


กิจกรรมการเรียนการสอน


This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: