ร่วมประชุม “โครงการสพม. 37 พบเพื่อนครู”


การประชุมโครงการสพม. 37 พบเพื่อนครู


ท่าน ผอ.เสรี พิมพ์มาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม สพม.37 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขตน่าน1 และ บรรยายพิเศษ จิตสำนึกที่มีคุณค่าพัฒนามัธยมศึกษาสู้คุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและถ่ายทอดประสบการณ์สู่ครูยุคใหม่ และท่าน รอง ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน รองผอ.สพม.37 รก.ผอ.สพม.37 บรรยายเรื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.สู่การปฏิบัติ ในโครงการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37พบเพื่อนครู ซึ่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ กระบวนการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด สพม.37 จึงได้จัดโครงการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37พบเพื่อนครู โดยจัดประชุม ผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตน่าน 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 -12.00 น. ณ รร.เทวราช จ.น่าน

ร่วมวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2556


ร่วมวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมครูอริศรา ณ รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media
ในการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสื่อ ให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้จึงเป็นการผลักดันบุคลากรทางการศึกษาก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เกิดระบบสังคมแห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน มีการแบ่งปันความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากการที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ชี้นำแห่งความรู้ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพบุคคลซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิตตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 5 ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรับบทบาทในการเป็นผู้ชี้นำแห่งความรู้ให้แก่ผู้เรียน
งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ครูมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือออนไลน์และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีสื่อออนไลน์เป็นของตนเอง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรในการขยายผลให้กับครูในโรงเรียนได้ ไม่จำกัดวิธีการ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูโรงเรียนสา ได้นำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.2. เพื่อให้ครูโรงเรียนสา สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Social Media นำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนได้
เอกสารประกอบการอบรม

%d bloggers like this: