ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/7


โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวัดภูมินทร์
1.น.ส. ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26ม.6/7
2.น.ส. สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
3. น.ส.สุมินตรา สุปการ เลขที่ 36 ม.6/7
ที่อยู่เว็บ
http://yingzii.wordpress.com/

==============================================================================
โครงงานเรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1.นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่13
2.นางสาว กนกววณ นันทะเสน เลขที่31
3.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่33
ม.6/7
http://nongmind.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเรื่อ รักบอล
สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10 6/7
อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23 6/7
วัชระ สายกูด เลขที่ 21 6/7
ที่อยู่ : http://sumatetang.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำไข่เค็ม
ผู้จัดทำ 1. นายโชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3 ม.6/7
2. นายศิวกร ระรัตน์ เลขที่ 22 ม.6/7
3. นางสาว ทิวารัต ยาวิชัย เลขที่ 33ม.6/7
URL : http://zackyfold.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
1.ความเป็นมา
2.ชนิดของดนตรีสากล
3.ประโยชน์
ผู้จัดทำ
1.ภานุรักษ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7
2.นำชัย อนุคุต เลขที่17 ม.6/7
ที่อยู่เว็ป http://morisonsw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องสมุนไพร
1.ชื่อสมุนไพรเเละสรรพคุณ
2.วิธีการใช้
ผู้จัดทำ
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8
นายอัครชัย ตาวันดี เลขที่25
ม.6/7
ที่มา:http://palydota.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7
2.นายเปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7
http://longdosw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
ผู้จัดทำโดย
นาย อภิชิต อุปนันต์ เลขที่ 15 ม.6/6
นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่ 17 ม.6/6
ที่อยู่ลิงค์ http://bellpazam.wordpress.com/

5 Responses

 1. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำเค้ก
  1 นาย จัดรพันธ์ ศรีวิชัย เลขที่ 2 ม.6/7
  2.น.ส. กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 28 ม.6/7
  3.น.ส. อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/7
  ที่มา http://apinyasw.wordpress.com/?ref=spelling

 2. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาสวยงาม
  1 นายภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่ 6
  2 นายปิยะรัฐ สงคราม เลขที่ 12
  3 นส สุพัตรา เขียวสมบัติ เลขที่ 29
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  http://piyanatsw.wordpress.com/

 3. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำเค้ก
  1 นาย จัดรพันธ์ ศรีวิชัย เลขที่ 2 ม.6/7
  2.น.ส. กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 28 ม.6/7
  3.น.ส. อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/7

 4. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง วัดพระธาตุแช่แห้ง

  1 นาย ภราดร นันท์ชัย เลขที่ 19 ม.6/7
  2.น.ส. อรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 38 ม.6/7

  http://nongpueng.wordpress.com/

 5. โครงงานเว็บไซต์เรื่องตุ๊กตาใหมพรม
  1 น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์เลขที่ 27 ม.6/7
  2.น.ส. มณีรัตน์ อาจสาเลขที่ 32 ม.6/7
  3.น.ส. ปริยรัตน์ น้อยอร่ามเลขที่ 35 ม.6/7

  http://tomtam54.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: