ปฏิบติหน้าที่จนท.ศูนย์สอบ


โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นศูนย์สอบประมวลความรู้สำหรับการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-trainning รุ่นทีี่ 3 โดยมีนางสาวอริศรา  สะสม ปฏิบติหน้าที่เป็นจนท.ศูนย์สอบ

รายละเอียดตามลิ้ง นี้  http://www.guruonline.in.th/

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมประกันคุณภาพฯ


คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประกอบด้วย นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิเวศน์ เทศใต้ นางสาวอารีย์ พรมเมืองดี นายดิเรก สุธรรม นางเข็มทอง วนาวรสุขรักษ์ นางจารี ใจสุขสันต์ นายแคล้ว ใจทา นายถวัลย์ ไชยยงค์ นายจรัญ อุดอ้าย และนางสาวอริศรา สะสม เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37 วันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน


<iframe src=”http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSocial-media-by-Kruarisara%2F138136752922735&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=427&#8243; scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:292px; height:427px;” allowTransparency=”true”></iframe>

ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง


ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
17 กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ศึกษาดูงาน EIS


คณะครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปภัมถ์ จังหวัดแพร่ และการจัดการเรียนการสอน EP ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554

%d bloggers like this: