งาน ม.6/1พ-6/8


ภารกิจของคุณในสัปดาห์นี้วันที่ 15-19 พ.ย.
1.ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ตามใบงานที่ครูสอนแทนแจก
2.ให้นักเรียนส่งงาน ลิ้งURL ของ wordpress ,youtube ,fikcr และfacbook ตามลิ้งที่ให้ส่งในหน่วยที่ 1
3.ศึกษางานในหน่อยที่ 2 ตามเนื้อหาหน่วยที่ 2 นะจ้ะ

งานนักเรียน ห้อง 5/1พและ5/2


ให้ดำเนินการเขียนโปรแกรมตามภาระกิจดังนี้คะ

ภารกิจของคุณ
1.รับ input เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม a และ b จากนั้นให้ output ผลรวมของตัวเลขทั้ง 2 จำนวนออกทางจอภาพ

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก จำนวนเต็ม a โดยที่ 0 <= a <= 109
บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม b โดยที่ 0 <= b <= 109

ข้อมูลส่งออก
เพียงบรรทัดเดียว แสดงผลรวมของตัวเลขทั้งสองจำนวน

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
4 9

http://www.programming.in.th/task/problem.php?pid=0000
2.เข้าไปทำโจทย์ ตามลิ้งนี้ด้วยคะ
http://www.programming.in.th/challenge/index.php

%d bloggers like this: