ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/8


ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ทีมฟุตบอลสเปน
ผู้จัดทำ
1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
https://tomthong.wordpress.com
===========================================================================
ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ความหมายของสมุนไพรไทย
2. ประเภทของสมุนไพรไทย
3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
http://ammiicherry.wordperss.com
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
ผู้จัดทำ
1 นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
2. นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี
2. อุปกรณ์ในการทำ
http://icezii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง เสื้อผ้า
นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ 6/8 เลขที่25
http://bezelyeot.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเรื่อง บายศรี
นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8
http://sarayykikz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องชนเผ่าม้ง
จัดทำโดย
1 นางสาว ศิริมล แซ่เเล้า เลขที่40
2 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41
ชั้น ม.6/8
ครูที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็บ
http://sirimon.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคต่างๆ
น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34
http://kookpim.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
จัดทำโดย
นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
ครูที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://chayaneesw.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารญี่ปุ่น
1 กัมพล ยินดี เลขที่ 2
2 ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23
http://motamoo.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารภาคเหนือ
จัดทำโดย
1.น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
2.น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่36 ม.6/8
http://manowbowtop.wordpress.com/
===========================================================================
นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่ 24 ม 6/8
http://mimpyhuuyan.wordpress.com
===========================================================================
1 นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
2.นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ /8
url https://oomduy.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่่ยวจังหวัดน่าน
จัดทำโดย
น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
น.ส นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม. 6/8
https://dada2233.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16
2.นางสาวบุษกร เป้านาคา เลขที่ 28
ม.6/8
http://narbimzii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง กระทง
จัดทำโดย
1.นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8
2.นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9
ชั้น 6/8
http://thirawatthawachit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
ผู้จัดทำ
1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่14
ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com
===========================================================================

เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
6/8
chttp://bui15.wordpress.com
===========================================================================

น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21
น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่ 29
ม.6/8
http://natanmin2129.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
1.เมนูอาหารไทย
2.วิธีการทำ
3อาหารไทยกับคนไทย.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส. ธชลพร มะโน ม.6/8 เลขที่ 43
http://thachonporn.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
ผู้จัดทำ น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42
น.ส.ปิยะพร จันทูร เขที่ 32 6/8
ที่อยู่เว็บ
http://beerwane.wordpress.com

===========================================================================

5 Responses

 1. ชื่อโครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
  ผู้จัดทำ…
  1.นางสาวอริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42 ม.6/8
  2.นายบวร ดีชัยภูมิ เลขที่ 6 ม.6/8

  http://beerwane.wordpress.com/

 2. http://dada2233.wordpress.com
  นส นัดดา จำเนียร ม 6/8 เลขที่27
  นส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12

 3. https://tomthong.wordpress.com
  ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ความสำเร็จของทีมฟุตบอลสเปน
  ผู้จัดทำ
  1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
  2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติทีมฟุตบอลสเปน
  2.นักเตะทีมชาติสเปน
  3.การพัฒนา ลาลี กา ลีกสเปน
  4.ผลงานของทีมชาติสเปน

 4. เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
  1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
  2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
  ม.6/8
  http://bui15.wordpress.com

 5. เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
  1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
  2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
  ม.6/8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: