tablet


ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html
ตั้งแต่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนำร่อง ร่วมในพิธีเปิด(ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html) กระแสการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนก็มีการตื่นตัวกันยิ่งขึ้นดังนั้นทั้งครูและนักเรียนจึงต้องศึกษาค้นคว้าให้รู้ว่าแท็บเล็ต คืออะไรสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้จริงตามความมุ่งหวังของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลเท่าทันเทคโนโลยี

======================================================================
https://i0.wp.com/xn--m3cdbk6bp2qf6azad.com/wp-content/uploads/2011/06/ipad2-01.jpg
ภาพจาก http://xn--m3cdbk6bp2qf6azad.com/
แท็บเล็ต คืออะไร แท็บเล็ท (Tablet)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ
“แท็บเล็ต – Tablet” ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้, หินชนวน) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ – Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆว่า “แท็บเล็ต – Tablet”(ที่มา http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282&filename=index)

======================================================================

ภาพจาก http://pics.manager.co.th
โครงการ One Tablet Pc Per Child ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อแจกเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 9 แสนเครื่อง ซึ่งใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทนั้น
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2555 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อมาเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แทนการใช้ระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government) หรือ จีทูจี ซึ่งก่อนหน้านั้นเดือน ก.พ.ครม.เคยมีมติให้ดำเนินการในรูปแบบจีทูจี โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทำหน้าที่ในการลงนามในบันทึกข้อตกลง ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดำเนินการในการจัดซื้อ ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามข้อหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไอซีที กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อขอจัดซื้อโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ออกชัน ทั้งนี้ การจัดซื้อดังกล่าวทาง กต.จะเป็นผู้ลงนามใน MOU และไอซีทีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยว่าการทำ MOU นั้น จะทำกับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ (Shenzhen Scope Scientific Development Co,Ltd) ที่ทางการจีนให้การรับรอง เรื่องคุณภาพ ในการทำสัญญากับรัฐบาลไทย และมีสาระสำคัญในเรื่องการประกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัสดุให้ความเห็น ทั้งนี้ ขั้นตอนจากนี้ไป จะทำการร่างสัญญา การจัดซื้อ ให้เป็นไปตาม มติ ครม.ก่อนส่งให้ อัยการสูงสุดพิจารณา ตามขั้นตอน คาดว่า จะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ยังกล่าวอีกว่า ราคาซื้ออยู่ที่เครื่องละ 81 เหรียญสหรัฐ จำนวน 900,000 เครื่อง
ที่มา http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036913
======================================================================

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้จัดเตรียมเรียบร้อย 100% แล้วใน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้นรูปแบบ Learning Object และ e-book ซึ่งใช้พื้นที่ความจำเพียง 4 กิกะไบต์ จาก 8 กิกะไบต์ ได้ส่งมอบให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุลงเครื่องและเมื่อได้รับการจัดส่งล็อตแรก อย่างต่ำจำนวน 2,000 เครื่อง หรือมากกว่านั้นที่จะมาในช่วงปิดเทอมนี้ ก็จะถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพ และนำไปใช้อบรมพัฒนาครูแกนนำให้เป็นหน่วยเสริมกระจายไปให้ความรู้แก่ครูอื่นๆ เพื่อจะได้ใช้งานสอนหนังสือได้จริง
======================================================================
สรุป
แท็บเล็ต คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ บรรจุในเครื่องมีความสามารถเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
======================================================================

แหล่งอ้างอิง
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282&filename=index
http://www.moe.go.th/websm/2011/dec/339.html
http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036913

Advertisements
%d bloggers like this: