ใบงานที่ 3 เรื่องโปรแกรมสร้างงาน


ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง โปรแกรมสร้างงาน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน


มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1.  อธิบายความสามารถของซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน

2.  สร้างงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อประสมได้

3.  นำเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บ

4. มีความสามารถในการคิด การใช้เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย

5.สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ

โปรแกรมสร้างงานเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการสร้างงานแตกต่างกันไปตามความถนัดและความจำเป็นของการใช้งานในแต่ละโปรแกรม โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น โปรแกรม ฟรีแวร์ โปรแกรมแชร์แวร์ และโปรแกรมโอเพ่นซอสต์ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะใช้โปรแกรมในการสร้างงานได้ตามความถนัด งบประมาณ  และ ความสามารถในการใช้ ซึ่งทำให้เกิดโปรแกรมสำหรับใช้งานในด้านต่างๆมากมาย เช่นในวงการการศึกษา  ธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น

สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K)

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

  • โปรแกรม free ware
  • โปรแกรม share ware
  • โปรแกรม opensource

ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)

จำแนกประเภทของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

แจกแจงชื่อโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ตามประเภทของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

แจกแจงชื่อโปรแกรมตามการใช้งาน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน

               1.ผังมโนทัศน์เรื่อง software  ภาษาคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสร้างงาน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 2  3 และทำใบงานที่ 1 2 3

โดยให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์ในโปรแกรม Ms-word พร้อม print screen ภาพผังมโนทัศน์ แปลงเป็นไฟล์ JPG

ตั้งชื่อ ไฟล์ ดังนี้

บ1_ชื่อเลขที่_ชื่อเลขที่ _ห้อง ส่งที่อีเมล arisara2512@gmail.com ค่ะ

%d bloggers like this: