ส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ


ให้นักเรียนส่งURL โครงงานเว็บไซต์ของกลุ่มที่นี่ค่ะ
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง………..
ผู้จัดทำ
1………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
2………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
3………………..เลขที่…..ห้องม.6/…
ที่อยู่ เว็บ เช่น
https://kruarisara.wordpress.com