ส่งหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนศึกษา ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำชิ้นงาน เว็บไซต์ในเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ ตั้งชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ และ
เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ

ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง…………………………….
ผู้จัดทำ 1……………………….2………………………….
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1……………….
2………………..
3………………..
4…………………
5…………………
.