ส่งข้อเสนอโครงงานที่นี่คะ


ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
ข้อเสนอโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………….
2. ทีมพัฒนา
1.
2.
3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

7. รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง