ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/31.นางสาวภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3
2.นางสาวกฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ม.6/3
3.นางสาวศิริมาศ อินทะรังษี เลขที่ 55 ม.6/3

ลิ้งเว็บ =
http://mbdza.wordpress.com/

%d bloggers like this: