รูปแบบCAI


ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 รหัสวิชา ง40206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ผู้ศึกษา นางสาวอริศรา สะสม ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 รหัสวิชา ง40206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2549โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 1 ห้องเรียน 39 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
แบบประเมินผลงานผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนเป็นลำดับ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้และประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้ได้ โปรแกรมสร้างบทเรียนอย่างง่ายมีองค์ประกอบคือแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีเป้าหมายเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ตามหลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีใช้สูตร E1/E2 กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็น 80/80 จากการหาค่า E1/E2 = 86.62 / 85.54 แสดงว่าประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก

ไฟล์ รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไฟล์แผนการสอน https://docs.google.com/#all
ไฟล์คู่มือ

%d bloggers like this: