ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/9


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10
http://doysa.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่31
ม.6/9
http://newtuck.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
3.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
ม.6/9
http://boopang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

ผู้จัดทำ
1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
ชั้นม.6/9
http://spoyzmint.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
ผู้จัดทำ
1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
ที่อยู่เว็ป
http://kai7one15.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี
น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
http://aoraesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

ผู้จัดทำ
1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
ผู้จัดทำ
น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
ม. 6/9
ที่มา http://souwanit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
จัดทำโดย
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day

ผู้จัดทำ
1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nantidetee.wordpress.com/
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ผู้จัดทำ
1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9
http://kameillsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
ผู้จัดทำ
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
http://tarrinsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
ผู้จัดทำ
1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9
http://sakkanbow.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่ เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/4


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การแต่งตัวสไตล์วินเทจ

ที่อยู่เว็บ
http://l3aito3y.wordpress.com/
น.ส.ชญานิษฐ์ สิทธิรัตน์ เลขที่ 27 ม.6/4
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ผู้จัดทำ
นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36
นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43
http://popkaun.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
จัดทำโดย
1. นางสาว บุษรารินทร์ กันธะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
2. นางสาว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41 ม.6/4
3. นางสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45 ม.6/4
ครูที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
https://beejoy4246.wordpress.com/
======================================================================

1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
3.นาย สิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
ม.6/4
http://po22kendo18.wordpress.com/
======================================================================

1. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
2. นางสาวพลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
3. นางสาววรัญญา สายโยน เลขที่ 44
ชั้นม.6/4
ที่อยู่เว็บไซต์
http://pnamboay.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ผีตาโขน

1. นาย ดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
2. นาย อธิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24
3. นางสาว เกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48
ม.6/4
ครูที่ปรึกาา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://linzill.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ วันลอยกระทง
นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่ 42 ม.6/4
นายพิภพ ผัดดี เลขที่ 10
ที่อยู่เว็บ
http://pimmiegoi.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ท่องเที่ยวน่าน

นาย วีรชัย พรมถานา ม.6/4 เลขที่ 21
น.ส.จุฑารัตน์ กองศรี ม.6/4 เลขที่ 37
น.ส.ชิดชนก เขียวสนั่น ม.6/4 เลขที่ 38
http://disneyland64.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เพลงป๊อบ
ผู้จัดทำ
1.น.ส.เกวลิน ไชยเลิศ เลขที่ 25
2.น.ส.เจนจิรา พิมพ์ศรี เลขที่ 26
3.น.ส.หทัยชนก เขื่อนวัน เลขที่ 46
ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://fai2536dear.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ

ผู้จัดทำ
1.นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
2.นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29
3.นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47
ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://januarygift.wordpress.com
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนา นามนั้นว่า กลองสะบัดชัย
ผู้จัดทำ
1.เขมินท์ มีบุญ ม.6/4 เลขที่ 2
2.ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ ม.6/4 เลขที่ 12
3.ธนพล สุวรรณชาติ ม.6/4 เลขที่16
ที่อยู่ เว็บ
http://23myfriend64.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำขนมเทียน
ผู้จัดทำ
นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30 ม.6/4
นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ม.6/4
นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35 ม.6/4
ที่อยู่เว็บ http://gmiinzly.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กระดาษสา
ผู้จัดทำ
1.นางสาวนุสรินทร์ อภิวัน เลขที่ 39 ม.6/4
2.นางสาวพรญาณี รัตนะ เลขที่ 40 ม.6/4
ที่อยู่เว็บ
https://nickning.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกะปิ
ผู้จัดทำ
1. น.ส. กนกวรรณ สายยาน เลขที่ 34
2. น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
3. นาย ปฎิวัติ เสียงเพราะ เลขที่ 9
ชั้น ม.6/4
ที่อยู่เว๊บ
https://qzungnextzii.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรน เลขที่ 4 ม.6/4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่ 36 ม.6/4
นางสาว วทันยา กองกุนนะ เลขที่ 43 ม.6/4
http://popkaun.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน
ผู้จัดทำ
1 นาย เอกมงคล ศรีรินติ๊บ.เลขที่..14..ห้องม.6/4
2 นาย ปรมิทร์ อายุยืน เลขที่…19..ห้องม.6/4
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://tomashbarcassanova.wordpress.com/

%d bloggers like this: