ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/8


ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ทีมฟุตบอลสเปน
ผู้จัดทำ
1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
https://tomthong.wordpress.com
===========================================================================
ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ความหมายของสมุนไพรไทย
2. ประเภทของสมุนไพรไทย
3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
http://ammiicherry.wordperss.com
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
ผู้จัดทำ
1 นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
2. นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี
2. อุปกรณ์ในการทำ
http://icezii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง เสื้อผ้า
นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ 6/8 เลขที่25
http://bezelyeot.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเรื่อง บายศรี
นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8
http://sarayykikz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องชนเผ่าม้ง
จัดทำโดย
1 นางสาว ศิริมล แซ่เเล้า เลขที่40
2 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41
ชั้น ม.6/8
ครูที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็บ
http://sirimon.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคต่างๆ
น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34
http://kookpim.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
จัดทำโดย
นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
ครูที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://chayaneesw.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารญี่ปุ่น
1 กัมพล ยินดี เลขที่ 2
2 ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23
http://motamoo.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารภาคเหนือ
จัดทำโดย
1.น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
2.น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่36 ม.6/8
http://manowbowtop.wordpress.com/
===========================================================================
นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่ 24 ม 6/8
http://mimpyhuuyan.wordpress.com
===========================================================================
1 นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
2.นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ /8
url https://oomduy.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่่ยวจังหวัดน่าน
จัดทำโดย
น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
น.ส นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม. 6/8
https://dada2233.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16
2.นางสาวบุษกร เป้านาคา เลขที่ 28
ม.6/8
http://narbimzii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง กระทง
จัดทำโดย
1.นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8
2.นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9
ชั้น 6/8
http://thirawatthawachit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
ผู้จัดทำ
1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่14
ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com
===========================================================================

เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
6/8
chttp://bui15.wordpress.com
===========================================================================

น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21
น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่ 29
ม.6/8
http://natanmin2129.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
1.เมนูอาหารไทย
2.วิธีการทำ
3อาหารไทยกับคนไทย.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส. ธชลพร มะโน ม.6/8 เลขที่ 43
http://thachonporn.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
ผู้จัดทำ น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42
น.ส.ปิยะพร จันทูร เขที่ 32 6/8
ที่อยู่เว็บ
http://beerwane.wordpress.com

===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/7


โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวัดภูมินทร์
1.น.ส. ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26ม.6/7
2.น.ส. สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
3. น.ส.สุมินตรา สุปการ เลขที่ 36 ม.6/7
ที่อยู่เว็บ
http://yingzii.wordpress.com/

==============================================================================
โครงงานเรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1.นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่13
2.นางสาว กนกววณ นันทะเสน เลขที่31
3.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่33
ม.6/7
http://nongmind.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเรื่อ รักบอล
สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10 6/7
อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23 6/7
วัชระ สายกูด เลขที่ 21 6/7
ที่อยู่ : http://sumatetang.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำไข่เค็ม
ผู้จัดทำ 1. นายโชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3 ม.6/7
2. นายศิวกร ระรัตน์ เลขที่ 22 ม.6/7
3. นางสาว ทิวารัต ยาวิชัย เลขที่ 33ม.6/7
URL : http://zackyfold.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
1.ความเป็นมา
2.ชนิดของดนตรีสากล
3.ประโยชน์
ผู้จัดทำ
1.ภานุรักษ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7
2.นำชัย อนุคุต เลขที่17 ม.6/7
ที่อยู่เว็ป http://morisonsw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องสมุนไพร
1.ชื่อสมุนไพรเเละสรรพคุณ
2.วิธีการใช้
ผู้จัดทำ
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8
นายอัครชัย ตาวันดี เลขที่25
ม.6/7
ที่มา:http://palydota.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7
2.นายเปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7
http://longdosw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
ผู้จัดทำโดย
นาย อภิชิต อุปนันต์ เลขที่ 15 ม.6/6
นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่ 17 ม.6/6
ที่อยู่ลิงค์ http://bellpazam.wordpress.com/

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/1พ


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง

http://pitsu102.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ เลขที่ 25
น.ส.สุรัติมา ชนะภัย เลขที่ 32
ม.6/1(พ)
==================================================================================


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ


http://hongann.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
หงส์ชนก เถื่อนเหมือน
ชั้นม.6/1(พ) เลขที่ 33
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กีตาร์
http://filmming.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
1.นายศุภวิช เจดีย์ถา 7
2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ 16
3.นางสาวเบญญาภา จิณะไชย 23
ม.6/1(พ)

==================================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสาย
http://khunprangs.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ) เลขที่ 40
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีงาม ล้านนา
http://chystery.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
– นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8
– นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่ 27
– นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30
ม.6/1พ
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง งาช้างดำเมืองน่าน
http://chumdaodotcom.wordpress.com

ผู้จัดทำ
1.น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28
2.น.ส.อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
3.น.ส.ชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องนาฏศิลป์ไทย

http://khaopode.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาว โชติกา จันทร์ดี เลขที่15 ม.6/1(พ)
2.นางสาว ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)
==================================================================================

• โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ALIEN มนุษย์ดาว
http://triple3p.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
นายปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่ 3
นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4
นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38
ม.6/1(พ)
ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

==================================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ภาษา “วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลี่ยนแปลง
http://chanathip601s.wordpress.com

ผู้จัดทำ
1.นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1พ
2.นายสุรพิชญ์ วิทยา เลขที่ 5 ม.6/1พ
3.นายอโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที 6 ม.6/1พ
==================================================================================

โครงงานเวปไซด์เรื่องท่องเที่ยวต่างแดน.

http://noonparn.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกนกวรรณ ชัยพูน เลขที่ 10 ชั้น ม.6/1(พ)
2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน เลขที่ 18 ชั้น ม.6/1(พ)
ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
==================================================================================

โครงงานเว็บไซค์เรื่อง การแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

http://fmhikaru.wordpress.com/
นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 34
นางสาว มนสิชา กาแก้ว ม.6/1(พ) เลขที่ 41
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสมาคมอาเซียน


http://i2deska.wordpress.com
ผู้จัดทำ
1.นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/(พ)
2.นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

http://satouvy.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมขาติไทย

ที่อยู่เว็บ http://chattida.wordpress.com/
นางสาวกฤติกา สารศรี ม.6/1พิเศษ เลขที่ 11
นางสาวฉัตรธิดา วิยา ม.6/1 พิเศษ เลขที่ 13
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ : “พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงดงามอย่างไทย

http://daisynlady.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1. นางสาวกชกร นันทะสาร เลขที่ 9
2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำพริกไทย…หลากหลายภาค


http://xashify.wordpress.com
ผู้จัดทำ
1.นางสาว จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12
2.นางสาว ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
3.นางสาว จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันอีสเตอร์

http://ommiew.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
2.น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรน่ารู้

http://beaucake61p.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นางสาว พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
นางสาว ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)
ที่ปรึกษา
คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
==================================================================================