ประกาศผลโควตา มช.


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ไม่ติด
อย่าเสียใจเพราะนี่คือก้าวแรกของชีวิตเท่านั้น ยังไงชีวิตก็ต้องต่อสู้ต่อไป สู้ๆๆ
ศรีสวัสดิ์แน่ชัด ชัยชาญ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (SP1) อภินันท์ สุมามาลย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (SP2) นิธิตา ดวงตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (SP3) สุพิชชา คำอุ่น ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ชญานิศ อุปนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
ชุติมา คำตัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พีรยา กิวัฒนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พยาบาลศาสตร์
สุดารัตน์ โนทะนะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
แววดาว มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ณิยวรรณ สีนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
หยาดวรุณ สร้อยญานะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จุฑามาศ ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
พิชญา อภิวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ทิวารัตน์ คำจักร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
วิสสุตา สุธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กมลชัย นันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (0010)
สุทธาสินี พิศดาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ขวัญหทัย กองคำบุตร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
วิชชุดา หลิมศิริวงษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
วศิน นุแปงถา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ศิริรัตน์ อุดอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ (0011)
พีรณัฐ จำปาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
เรวุฒิ สุปินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิน พูใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ณัฐยา เกษมศิลป์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ (0028)
ณัฐพันธุ์ อินต๊ะเม้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
อนุพงษ์ ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
อัฐนิยา เตชนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ทรงวิทย์ ดาเคน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ชิษณุพงศ์ แก้วจีน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (
วุฒิชัย สิทธิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (0025)
กัมพล วงค์คำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ณรงค์ศักดิ์ จันทร์อ้าย ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
อนุวัฒน์ ก๋าแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย
มงคลชัย ไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ (0105)
สิทธิพันธ์ กาบคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา
ศรินทิพย์ ทิศจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะบริหารธุรกิจ (0099)
ภัทรียา ชอบธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จิตประภัสสร ทะศรีแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
สุพัตรา ขัติพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน
พสิกา จันทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา (0062)
วันทนีย์ กุนการินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ – คณิต
รัตนาภรณ์ ปุกคำดี ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
อิสราวดี สีโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
สุธาทิพย์ คำใจดี ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะบริหารธุรกิจ วิทย์ – คณิต (0039)
มาศศุภา แสนอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (0036)
ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คลิกดูผลสอบโควตามช. http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/54/interview/index.php

%d bloggers like this: