ปฏิบติหน้าที่จนท.ศูนย์สอบ


โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นศูนย์สอบประมวลความรู้สำหรับการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-trainning รุ่นทีี่ 3 โดยมีนางสาวอริศรา  สะสม ปฏิบติหน้าที่เป็นจนท.ศูนย์สอบ

รายละเอียดตามลิ้ง นี้  http://www.guruonline.in.th/

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: