ประชุมโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพท.น่าน เขต 1


ได้หนังสือเชิญ จากสพท น่านเขต 1 ให้ไปขยายผลการอบรม ส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรของ สพท น่านเขต ในการที่จะนำ ไปอบรมให้ครูผู้สอน ตามโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สพท.น่าน เขต 1จำนวน 4 รุ่น จากการประชุมไ้ด้ข้อยุติว่า จะอบรมให้กับคุณครูจำนวน สี่วัน แบ่งวิทยากรห้องละ 5 คนจำนวน 4 รุ่นจากการขยายผลครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกันทำให้ได้รู้จัก Social Media
ซึ่งมีความสามารถหลากหลายแตกต่างจากที่ได้อบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้โดยในการอบรมครั้งนี้จะใช้ http://www.ning.com ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการสร้างบล็อก เป็นไซต์หลักในการอบรม
โดยเน้นให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ครูสร้างไซต์ ning.com ของตนเองสำหรับจัดการเรียนการสอน ลงทะเบียน feakbook สำหรับติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงทะเบียนอีเมล ของ pil.in.thเพื่อใช้สื่อต่างๆในเว็บ และ ลงทะเบียนใช้ Photo peach สำหรับเก็บภาพต่าง ๆ

%d bloggers like this: