นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร


ให้นักเรียนศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร”
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ สกุล ห้อง ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อสะดวกในการให้คะแนนค่ะ