ข้อเสนอโครงงาน


ใ้ห้นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

สไลด์อธิบายหลักการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนข้อเสนอโครงงานประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ คือ ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ คือผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ คือ ครู-อาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำโครงงานของ นักเรียน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ คือ ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ รายละเอียดที่ต้องระบุ คือ สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการและความคาดหวังที่จะเกิดผล
6. วัตถุประสงค์ รายละเอียดที่ต้องระบุ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิต
7. หลักการและทฤษฎี รายละเอียดที่ต้องระบุ คือหลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้
ในการพัฒนาโครงงาน (การออกแบบบทเรียนการ์ตูน โดยใช้ storyboard ,ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน( constructionism),)
8. วิธีดำเนินงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ คือกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
9. ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียดที่ต้องระบุ คือวัน เวลา และกิจกรรมดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
1. ศึกษาขั้นตอนการทำงานของบทเรียน
2. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อพิจารณา
3. ออกแบบโครงสร้างบทเรียนการ์ตูน
4. พัฒนาและทดสอบโปรแกรม
5. เขียนรายงานประกอบโปรแกรม
6. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดที่ต้องระบุ คือสภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
11. เอกสารอ้างอิง รายละเอียดที่ต้องระบุ คือซื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการเขียนข้อเสนอโครงงานเพิ่มเติมจากเว็บอื่น ๆและเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม ไว้ที่เว็บของกลุ่ม ตามแบบฟอร์มที่ให้

%d bloggers like this: