ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน


ใ้ห้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จาก Slide ต่อไปนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์

%d bloggers like this: