การออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์


การออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์
หลังจากที่นักเรียนได้กำหนดการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การจัดทำเว็บไซต์ การสร้างหนังสั้น สร้างสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ตามที่นักเรียนได้กำหนดแล้วและเขียนข้อเสนอโครงงานผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการออกแบบสร้างงานตามที่นักเรียนกำหนด ในการออกแบบสร้างโครงงานเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เห็นว่าชิ้นงานที่เรากำหนดจะดำเนินการได้สำเร็จแน่นอน เปรียบเสมือนในการสร้างบ้านก็ต้องมีการเขียนแบบบ้าน เพื่อให้เห็นโครงสร้างของบ้านสามารถที่จะดำเนินการสร้างตามขั้นตอนได้ โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อได้ออกแบบเขียนรายละเอียดที่จะพัฒนา ทำให้เห็นขั้นตอนในการพัฒนา สามารถเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ในการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ควรที่จะเขียนเป็นผังงาน เป็นรูปภาพจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ในการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ในที่นี่จะเป็นการออกแบบการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบพัฒนาบล็อก