ภาพการอบรม การออกแบบจัดการเรียนรู้ด้วย ICT


ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับคณะครูสหวิทยาเขตน่านเหนือ เกี่ยวกับการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้
โดยแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยบล็อกครูอริศรา https://kruarisara.wordpress.com และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อก
ในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนปัว

This slideshow requires JavaScript.


%d bloggers like this: