การออกแบบการเรียนรู้


จากการที่ครูได้รับการอบรมการสร้างหลักสูตรในชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ทุกโรงเรียนต้องพัฒนานักเรียนสู่การปฏิรูปการศึกษาทุกโรงเรียน ผลโอเน็ตต้องเพิ่ม ผลpizzaต้องเพิ่ม ต้องที่เป็นที่1ในอาเซียน
หลักสูตร 2551ให้เด็กเก่ง 5 ประการ
1.การสื่อสาร เน้นภาษาในการสื่อสาร ภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ
2.การคิด
3.แก้ปัญหา
4.ทักษะชีวิต
5.เทคโนโลยี
ครูทุกคนต้องมีหลักสูตรในระดับชั้นเรียนที่ประกอบด้วย
1.โครงสร้างรายวิชา
2.การออกแบบการเรียนรู้
3.แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัด ทำโครงสร้างของหลักสูตรระดับชั้นให้ประกอบไปด้วย
ลำดับหัวข้อของเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 หลักการ
1.3 จุดหมาย
1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้……………
3. ธรรมชาติวิชาที่สอน
4. คำอธิบายรายวิชา
5. โครงสร้างรายวิชา
6. หน่วยการเรียนรู้
7. แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นจึงได้จัดทำแบบฟอร์มขึ้นเพื่อสะดวกในการจัดทำหลักสูตรในชั้นเรียน

%d bloggers like this: