ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ที่มา kruarisara.wordpress.com

คุยกันก่อน ค่ะ


สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เทอมนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554ค่ะ

รายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนคือวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาดังนี้

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

  • โปรแกรม free ware
  • โปรแกรม share ware
  • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

–        การปรับแต่งค่าบล็อก

–        การเปลี่ยนธีม

–        การเขียนเรื่องในบล็อก

–        การแสดงความคิดเห็น

–        การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

–        การสร้างอัลบั้มรูป

–        การสร้างลิ้งให้กับบล็อก

–        การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องวีดิโอ

–        การถ่ายคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Premiere

  • การดาวส์โหลดโปรแกรม
  • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
  • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
  • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        การนำคลิปนำเสนอใน www.youtube.com ในบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

ประชุมประกันคุณภาพฯ


คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประกอบด้วย นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิเวศน์ เทศใต้ นางสาวอารีย์ พรมเมืองดี นายดิเรก สุธรรม นางเข็มทอง วนาวรสุขรักษ์ นางจารี ใจสุขสันต์ นายแคล้ว ใจทา นายถวัลย์ ไชยยงค์ นายจรัญ อุดอ้าย และนางสาวอริศรา สะสม เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37 วันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน


<iframe src=”http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSocial-media-by-Kruarisara%2F138136752922735&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=427&#8243; scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:292px; height:427px;” allowTransparency=”true”></iframe>

ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/21. น.ส พิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
2. น.ส วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49 ม.6/2
3. น.ส ธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

ลิงค์ http://pimpagan18.wordpress.com ค่ะ อาจารย์ นก

ประกาศให้นักเรียนส่งงานค่ะ


ประกาศขอให้นักเรียนส่งงานพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 นี้เท่านั้น
โดยให้เว็บของทุกกลุ่มประกอบด้วยดังต่อไปนี้ค่ะ
ส่วนที่ 1
1.ลิ้งของ wordpressครูอริศรา สะสม คือ https://kruarisara.wordpress.com
2.ลิ้งของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน http://www.srisawat.ac.th
3.ลิ้งเครือข่ายการศึกษา http://srisawat.wordpress.com
4.เว็บกลางส่งงานของนักเรียน http://swst2010.wordpress.com/
5.ลิ้งอื่นๆตามสมควร
ส่วนที่ 2
1.หน้า ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2.หน้า ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
3.หน้า ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
4.หน้า ข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม
5.โดยรายการๅยที่ 1 2 3 ต้องแสดงความคิดเห็นของกลุ่มลงไปด้วย
ส่วนที่ 3
การออกแบบชิ้นงานของกลุ่ม ให้เขียนเล่าหรือสแกนภาพที่ออกแบบมาใส่
ส่วนที่ 4
1.หน้า ผลงานของกลุ่มที่ลิ้งมาจาก http://www.youtube.com
2.หน้า ภาพกิจกรรมที่ลิ้งมาจาก http://www.flickr.com
3.หน้า ผู้จัดทำ
4.หน้า ลิ้งFB ของแต่ละคนในกลุ่ม
5.หน้า แหล่งอ้างอิง
ส่วนที่ 5
รายงานโครงงาน
บที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ตามตัวอย่างให้พอเห็นเป็นขั้นตอนการรายงานโครงการ
ส่วนที่ 6
TOK
ให้เขียนเล่า การทำงานของแต่ละคน ความดีงาม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการพัฬฒนา
และอื่นๆตามที่เห็นสมควร
ขอให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานกันทำ ซึ่งมีบางกลุ่มได้ดำเนินการไปบางแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นความมั่งมั่นตั้งใจของนักเรียน
ครูอริศรา สะสม
แล้วส่งลิ้งเว็บของแต่ละกลุ่ม ที่นี่ค่ะ http://swst2010.wordpress.com/

ท่องเที่ยวดอย


ชมพูภูคา

ภูฟ้า จ.น่าน

ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ดอยเสมอดาว

ลานดูดาว @ ดอยภูคา

ซอล่องน่าน


ซอล่องน่าน ทำนองดาดน่าน คำผาย นุปิง

ซอล่องน่าน ๑

ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ โนทะ

เพลงพื้นบ้านซอไหว้ครูแม่จันสมสายธารา10

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ แม่ลำดวล 7

ซอล่องน่าน แชมป์จันทร์ อำพร1

ซอน่าน สนชัย แสงดาว

ซอล่องน่าน ปอยบวช คณะสนธยา

%d bloggers like this: