การออกแบบการเรียนรู้


จากการที่ครูได้รับการอบรมการสร้างหลักสูตรในชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ทุกโรงเรียนต้องพัฒนานักเรียนสู่การปฏิรูปการศึกษาทุกโรงเรียน ผลโอเน็ตต้องเพิ่ม ผลpizzaต้องเพิ่ม ต้องที่เป็นที่1ในอาเซียน
หลักสูตร 2551ให้เด็กเก่ง 5 ประการ
1.การสื่อสาร เน้นภาษาในการสื่อสาร ภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ
2.การคิด
3.แก้ปัญหา
4.ทักษะชีวิต
5.เทคโนโลยี
ครูทุกคนต้องมีหลักสูตรในระดับชั้นเรียนที่ประกอบด้วย
1.โครงสร้างรายวิชา
2.การออกแบบการเรียนรู้
3.แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจึงได้จัด ทำโครงสร้างของหลักสูตรระดับชั้นให้ประกอบไปด้วย
ลำดับหัวข้อของเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 หลักการ
1.3 จุดหมาย
1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้……………
3. ธรรมชาติวิชาที่สอน
4. คำอธิบายรายวิชา
5. โครงสร้างรายวิชา
6. หน่วยการเรียนรู้
7. แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นจึงได้จัดทำแบบฟอร์มขึ้นเพื่อสะดวกในการจัดทำหลักสูตรในชั้นเรียน

ตัวชี้วัดการงาน


หลักสูตรp114-209


หลักสูตรp1-113


ปกหลักสูตรแกนกลาง2551


เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขรหัส : 683
ผู้แต่ง : นางสาวอริศรา สะสม
หัวเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ผลิต : 2551 ชนิดสื่อ : CDR
รายละเอียดของสื่อ :
บท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 มีหน่วยการเรียนทั้งหมด จำนวน 5 หน่วยการเรียน คือ หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ และ การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

%d bloggers like this: