นำเสนอโครงงานเว็บไซต์2554
ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/9


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10
http://doysa.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่31
ม.6/9
http://newtuck.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
3.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
ม.6/9
http://boopang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

ผู้จัดทำ
1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
ชั้นม.6/9
http://spoyzmint.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
ผู้จัดทำ
1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
ที่อยู่เว็ป
http://kai7one15.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี
น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
http://aoraesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

ผู้จัดทำ
1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
ผู้จัดทำ
น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
ม. 6/9
ที่มา http://souwanit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
จัดทำโดย
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day

ผู้จัดทำ
1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nantidetee.wordpress.com/
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ผู้จัดทำ
1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9
http://kameillsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
ผู้จัดทำ
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
http://tarrinsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
ผู้จัดทำ
1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9
http://sakkanbow.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่ เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/8


ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ทีมฟุตบอลสเปน
ผู้จัดทำ
1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
https://tomthong.wordpress.com
===========================================================================
ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ความหมายของสมุนไพรไทย
2. ประเภทของสมุนไพรไทย
3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
http://ammiicherry.wordperss.com
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
ผู้จัดทำ
1 นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
2. นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี
2. อุปกรณ์ในการทำ
http://icezii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง เสื้อผ้า
นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ 6/8 เลขที่25
http://bezelyeot.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเรื่อง บายศรี
นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8
http://sarayykikz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องชนเผ่าม้ง
จัดทำโดย
1 นางสาว ศิริมล แซ่เเล้า เลขที่40
2 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41
ชั้น ม.6/8
ครูที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็บ
http://sirimon.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคต่างๆ
น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34
http://kookpim.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
จัดทำโดย
นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
ครูที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://chayaneesw.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารญี่ปุ่น
1 กัมพล ยินดี เลขที่ 2
2 ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23
http://motamoo.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารภาคเหนือ
จัดทำโดย
1.น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
2.น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่36 ม.6/8
http://manowbowtop.wordpress.com/
===========================================================================
นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่ 24 ม 6/8
http://mimpyhuuyan.wordpress.com
===========================================================================
1 นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
2.นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ /8
url https://oomduy.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่่ยวจังหวัดน่าน
จัดทำโดย
น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
น.ส นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม. 6/8
https://dada2233.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16
2.นางสาวบุษกร เป้านาคา เลขที่ 28
ม.6/8
http://narbimzii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง กระทง
จัดทำโดย
1.นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8
2.นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9
ชั้น 6/8
http://thirawatthawachit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
ผู้จัดทำ
1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่14
ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com
===========================================================================

เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
6/8
chttp://bui15.wordpress.com
===========================================================================

น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21
น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่ 29
ม.6/8
http://natanmin2129.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
1.เมนูอาหารไทย
2.วิธีการทำ
3อาหารไทยกับคนไทย.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส. ธชลพร มะโน ม.6/8 เลขที่ 43
http://thachonporn.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
ผู้จัดทำ น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42
น.ส.ปิยะพร จันทูร เขที่ 32 6/8
ที่อยู่เว็บ
http://beerwane.wordpress.com

===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/7


โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวัดภูมินทร์
1.น.ส. ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26ม.6/7
2.น.ส. สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
3. น.ส.สุมินตรา สุปการ เลขที่ 36 ม.6/7
ที่อยู่เว็บ
http://yingzii.wordpress.com/

==============================================================================
โครงงานเรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1.นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่13
2.นางสาว กนกววณ นันทะเสน เลขที่31
3.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่33
ม.6/7
http://nongmind.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเรื่อ รักบอล
สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10 6/7
อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23 6/7
วัชระ สายกูด เลขที่ 21 6/7
ที่อยู่ : http://sumatetang.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำไข่เค็ม
ผู้จัดทำ 1. นายโชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3 ม.6/7
2. นายศิวกร ระรัตน์ เลขที่ 22 ม.6/7
3. นางสาว ทิวารัต ยาวิชัย เลขที่ 33ม.6/7
URL : http://zackyfold.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
1.ความเป็นมา
2.ชนิดของดนตรีสากล
3.ประโยชน์
ผู้จัดทำ
1.ภานุรักษ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7
2.นำชัย อนุคุต เลขที่17 ม.6/7
ที่อยู่เว็ป http://morisonsw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องสมุนไพร
1.ชื่อสมุนไพรเเละสรรพคุณ
2.วิธีการใช้
ผู้จัดทำ
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8
นายอัครชัย ตาวันดี เลขที่25
ม.6/7
ที่มา:http://palydota.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7
2.นายเปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7
http://longdosw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
ผู้จัดทำโดย
นาย อภิชิต อุปนันต์ เลขที่ 15 ม.6/6
นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่ 17 ม.6/6
ที่อยู่ลิงค์ http://bellpazam.wordpress.com/

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/6


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การสู่ขวัญเรือ
ผู้จัดทำ
1. นาย ยุทธศักดิ์ ธรรมชัย เลขที่10 ม.6/6
2.นาย วิษณุกร จินยา เลขที่11 ม.6/6
3.นาย ณัฐพล ธะวัติ เลขที่18 ม.6/6
http://sagaw.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ไวท์ช็อคชีสเค้ก
ผู้จัดทำ
1. นาย ธีรวัช ระลึก ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5
2. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล ชั้น ม.6/6 เลขที่ 39
3. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ ชั้น ม.6/6 เลขที่ 46
ที่อยู่ เว็บ https://mesongamp.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1. นาย ธนาวิทย์ นุ่มนวล ม.6/6 เลขที่4
2. นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ ม.6/6 เลขที่ 20
3. น.ส. อังคณา สอดสี ม.6/6 เลขที่ 34
ครูที่ปรึกษา
ครู อริศรา สะสม
โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็ป
http://kamemint.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง บาสเก็ตบอล
ผู้จัดทำ
1. นายภูมินทร์ ทองตีฆา เลขที่ 9
2. นายศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12
3. นายวงศธร อินทร์วงค์ เลขที่ 19
ม. 6/6
http://addperm.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง การปลูกดอกกุหลาบ
ผู้จัดทำ
1. น.ส. ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
2. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6
3. น.ส. เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ม.6/6
http://yarisme.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซมาลีน
ผู่จัดทำ
1.นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ เลขที่ 13
2.นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร เลขที่ 7
ที่อยู่เว็บ http://nicksar.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซค์ เรื่อง กล้วยไม้
จัดทำโดย
นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่1 ม.6/6
นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่14 ม.6/6
นางสาวรจนา อินต๊ะนาม เลขที่33 ม.6/6
ที่อยู่เว็บ
http://sitigonrosjana.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
ผู้จัดทำ
1 ปริญญา มหาวงค์เลขที่ 24 ห้องม.6/6
2 พัชรพล กาวิชา เลขที่ 8ห้องม.6/6
3.ชาญณรงค์ วันปั๋น เลขที่ 3 ห้องม.6/6
ที่อยู่ของเว็ป
http://mangang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไชต์ เื่อง วันลอยกระทง
น.ส.กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37
น.ส.วริศรา คะโน เลขที่ 44
น.ส.กนกรัตน์ เมืองคำ เลขที่ 28
ชั้นม.6/6
http://tairny.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง โทษของช็อกโกแล็ต
1.นายนวพล ประคอง เลขที่ 6 ชั้น 6/6
2.นางสาวณัชชา ปัสสา เลขที่29 ชั้น6/6
3.นางสาวอังศุมาลิน ดู่มณี เลขที่45 ชั้น6/6
ที่อยู่เว็บ
http://namoza.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องหลุมดำ
ผู้จัดทำ นาย สิทธิชัย อุดคำอ้าย เลขที่ 26
นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
http://factdominixz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง ฟุตบอล

ผู้จัดทำ
1.นาย.คมกฤต วรรณาการ เลขที่ 21 ม.6/6
2.นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่35 ม.6/6
http://gatairjoesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ทะเลคาปูชิโน่
ผู้จัดทำ
1นางสาว นันทิกานต์ แก้วใหม่ เลขที่ 40 ห้องม.6/6
2นางสาว ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่42.ห้องม.6/6
3นางสาว สลินทิทย์ คคนาน เลขที่47ห้องม.6/6
ที่อยู่ เว็บ
http://liptajean.wordpress.com

===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/5


โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ชาเขียว

จัดทำโดย
นางสาว ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5
นางสาว จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่25 ม.6/5
นางสาวกานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่23 ม.6/5
http://sanrapow.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย

1..น.ส.กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22ม 6/5
2.ฃน.ส.มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่47 ม6/5.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://kukfahsw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แฟชั่นแว่นตา

จัดทำโดย
1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
2.น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
3.น.ส เกศรินทร์ อินทร์แสง เลขที่36
ม.6/5
http://golfmaysw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1.นายณัฐพล สุริยะพรม เลขที่ 4 ม.6/5
2.นายเอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่ 20 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://gettoosw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง กระซิบรักที่เมืองน่าน

ผู้จัดทำ
1. นางสาว ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่ 33 ม.6/5
2. นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
ที่อยู่เว็บ
http://fakkyjeng.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของแต่ล่ะภาค

ผู้จัดทำ
1.นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ
http://tlea7x.wordpress.com/
======================================================================
โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น่าน มรดกแห่งล้านนาตะวันออก

ผู้จัดทำ
นาย นัฐกิตติ์ นันตีะเรือน เลขที่ 3
นาย ทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่ 6
นาย ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
ม.6/5
ที่อยู่เว็บ
http://tumbigboat.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำขนมเค้ก

ผู้จัดทำ
1. นางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41
ชั้น ม. 6/5
ที่อยู่เว็บ
http://tapairin65.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย

ผู้จัดทำ
1.นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
2.นายทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
3.น.ส.ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ
http://kampump.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานอาหารไทยหลากหลายภาค
นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17
นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่18
นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11
ห้อง 6/5
http://mt65sw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์ เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น

ผู้จัดทำ
1 น.ส วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
2. น.ส วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม. 6/5
3. น .ส จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม. 6/5
ที่อยุ่เว็บ
http://kwan9279166.wordpress.com
======================================================================
เรื่องนกกรงหัวจุก

โดย..
1.นาย พวษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่7
2.นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
3.นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
ม.6/5
http://monarisamb.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง…อันตรายจากการดัดฟันแฟชั่น

ผู้จัดทำ
1.น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31 ม.6/5
3.น.ส.ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49 ม.6/5
URL
http://bb2sw65.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคเหนือ
ผู้จัดทำ
1.นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่12
2.นายบุญแก้ว แซ่ท่อ เลขที่13
3.นายอาชานนท์ แสงศรี เลขที่19
ชั้น ม.6/5
ที่อยู่่่เว็บ
http://boonfamza.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เครื่องจักรสานภาคเหนือ

1.นางสาว บุษกร คำมอญ เลขที่27
2. นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
3. นางสาว ชลิตา สีคำ เลขที่ 39
ม. 6/5
http://paresuda.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง กระทงจากดอกแคขาว

ผู้จัดทำ
1. น.ส พัชรา สุรีย์ ม.6/5 เลขที่ 21
2. น.ส รัชนีกร สุทธพรม ม.6/5 เลขที่ 30
3. น.ส จารุวรรณ พังยะ ม. 6/5 เลขที่ 37
http://fanysw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ตลาดน้ำอโยธยา
ผู้จัดทำ
1. น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42 ชั้น ม.6/5
2. น.ส.นาตยา อภัยรุณ เลขที่43 ชั้น ม.6/5
3. น.ส.สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51 ชั้นม.6/5
ที่ ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://zfbahha.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
1.นางสาว ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่ 40 ม.6/5
2.นางสาว ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่ 50 ม.6/5
ทีี่อยู่เว็บเช่น
http://lumdul.wordpress.com/

======================================================================

%d bloggers like this: