2012 วันสิ้นโลก ได้รับรางวัลชมเชย


2012 วันสิ้นโลก
ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับ : มัธยมศึกษา
ชื่อทีม : Artlife Knight
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน


วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)
วิเคราะถึงผล
ผลที่จะเกิดขึ้นในปี 2012

เหตุการณ์ 2012 หรือวันสิ้นโลก กำเนิดมาจาก ปฏิทินมายา ซึ่งเชื่อกันว่า วันสิ้นสุดของปฏิทินมายา เป็น วันสิ้นโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 นั้น สันนิษฐานว่าจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น จนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกแตก หรือ
ถึงกคราวอวสาร เช่น ยายุ สุริยะ พัดเข้าใส่โลก มวลนิวทริโนพุ่งชนโลก เกิดเหตุการณ์ ซุปเปอร์แฟลร์ขึ้นบนดวงอาทิตย์
และอีกหลายๆเหตุการณ์ เหตุการณ์จะรุนแรงจนถึงขึ้นทำลายโลกได้ และ มีผลกระทบต่อโลก แต่ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=19082

นำเสนอโครงงานเว็บไซต์2554
ส่งงานล่าช้าที่นี่คะ


ส่งงานล่าช้าที่นี่คะ
ให้แต่ละคนทำงานดังต่อไปนี้
1. สืบค้นคลิปที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่นักเรียนสนใจ คนละ 10 คลิป
2. ให้หาเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ แล้วนำลิ้งมาโพส คนละ 10 เว็บ

ขอให้ส่งภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 นะคะ

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/9


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10
http://doysa.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่31
ม.6/9
http://newtuck.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
3.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
ม.6/9
http://boopang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

ผู้จัดทำ
1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
ชั้นม.6/9
http://spoyzmint.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
ผู้จัดทำ
1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
ที่อยู่เว็ป
http://kai7one15.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี
น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
http://aoraesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

ผู้จัดทำ
1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
ผู้จัดทำ
น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
ม. 6/9
ที่มา http://souwanit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
จัดทำโดย
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day

ผู้จัดทำ
1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nantidetee.wordpress.com/
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ผู้จัดทำ
1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9
http://kameillsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
ผู้จัดทำ
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
http://tarrinsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
ผู้จัดทำ
1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9
http://sakkanbow.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่ เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/8


ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ทีมฟุตบอลสเปน
ผู้จัดทำ
1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
https://tomthong.wordpress.com
===========================================================================
ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ความหมายของสมุนไพรไทย
2. ประเภทของสมุนไพรไทย
3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
http://ammiicherry.wordperss.com
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
ผู้จัดทำ
1 นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
2. นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี
2. อุปกรณ์ในการทำ
http://icezii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง เสื้อผ้า
นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ 6/8 เลขที่25
http://bezelyeot.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเรื่อง บายศรี
นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8
http://sarayykikz.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องชนเผ่าม้ง
จัดทำโดย
1 นางสาว ศิริมล แซ่เเล้า เลขที่40
2 นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41
ชั้น ม.6/8
ครูที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่อยู่เว็บ
http://sirimon.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคต่างๆ
น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34
http://kookpim.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
จัดทำโดย
นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
ครูที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://chayaneesw.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารญี่ปุ่น
1 กัมพล ยินดี เลขที่ 2
2 ฐานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่ 23
http://motamoo.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารภาคเหนือ
จัดทำโดย
1.น.ส.พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
2.น.ส.มัญชุพร ประสารวงค์ เลขที่36 ม.6/8
http://manowbowtop.wordpress.com/
===========================================================================
นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม 6/8
น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่ 24 ม 6/8
http://mimpyhuuyan.wordpress.com
===========================================================================
1 นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
2.นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ /8
url https://oomduy.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่่ยวจังหวัดน่าน
จัดทำโดย
น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
น.ส นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม. 6/8
https://dada2233.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่ 16
2.นางสาวบุษกร เป้านาคา เลขที่ 28
ม.6/8
http://narbimzii.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง กระทง
จัดทำโดย
1.นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8
2.นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9
ชั้น 6/8
http://thirawatthawachit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
ผู้จัดทำ
1. นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่14
ที่อยู่ เว็บ http://aimaem.wordpress.com
===========================================================================

เรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
1.นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15
2.นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39
6/8
chttp://bui15.wordpress.com
===========================================================================

น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21
น.ส บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่ 29
ม.6/8
http://natanmin2129.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
1.เมนูอาหารไทย
2.วิธีการทำ
3อาหารไทยกับคนไทย.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
น.ส.กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส. ธชลพร มะโน ม.6/8 เลขที่ 43
http://thachonporn.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
ผู้จัดทำ น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42
น.ส.ปิยะพร จันทูร เขที่ 32 6/8
ที่อยู่เว็บ
http://beerwane.wordpress.com

===========================================================================

ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/7


โครงงานเว็บไซต์ เรื่องวัดภูมินทร์
1.น.ส. ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26ม.6/7
2.น.ส. สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
3. น.ส.สุมินตรา สุปการ เลขที่ 36 ม.6/7
ที่อยู่เว็บ
http://yingzii.wordpress.com/

==============================================================================
โครงงานเรื่อง ขนมไทย
ผู้จัดทำ
1.นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่13
2.นางสาว กนกววณ นันทะเสน เลขที่31
3.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่33
ม.6/7
http://nongmind.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเรื่อ รักบอล
สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10 6/7
อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23 6/7
วัชระ สายกูด เลขที่ 21 6/7
ที่อยู่ : http://sumatetang.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำไข่เค็ม
ผู้จัดทำ 1. นายโชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3 ม.6/7
2. นายศิวกร ระรัตน์ เลขที่ 22 ม.6/7
3. นางสาว ทิวารัต ยาวิชัย เลขที่ 33ม.6/7
URL : http://zackyfold.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่องดนตรีสากล
1.ความเป็นมา
2.ชนิดของดนตรีสากล
3.ประโยชน์
ผู้จัดทำ
1.ภานุรักษ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7
2.นำชัย อนุคุต เลขที่17 ม.6/7
ที่อยู่เว็ป http://morisonsw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องสมุนไพร
1.ชื่อสมุนไพรเเละสรรพคุณ
2.วิธีการใช้
ผู้จัดทำ
นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8
นายอัครชัย ตาวันดี เลขที่25
ม.6/7
ที่มา:http://palydota.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม.6/7
2.นายเปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7
http://longdosw.wordpress.com/
==============================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ง่วงแล้วไม่ขับ
ผู้จัดทำโดย
นาย อภิชิต อุปนันต์ เลขที่ 15 ม.6/6
นาย อภิสิทธ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
นาย อลงกรณ์ อิ่นแก้ว เลขที่ 17 ม.6/6
ที่อยู่ลิงค์ http://bellpazam.wordpress.com/

%d bloggers like this: