ส่งคลิปม.6/8นายกฤษฎา ทิพยศ เลขที่1
นางสาวประภัสสร มงคล เลขที่ 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8


นาย อิสรานุวัฒนื อนุสุเรนณ์ ม.6/4 เลขที่ 4
นางสาว ขวัญใจ พรมนอก ม.6/4 เลขที่ 36


นายบวร ดีชัยภูมิ ชั้น ม 6/8 เลขที่ 6 จ๊ะ


ส่งงาน
น.ส กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18
น.ส ธชลพร มะโน เลขที่ 43
ชั้น ม. 6/8


นางสาวภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่ 14
นางสาววรนุช สุขหมื่น ม.6/8 เลขที่ 38

http://www.youtube-nocookie.com/embed/3k-0gUmXvhE?rel=0
นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7
นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
http://www.youtube-nocookie.com/embed/7PnqzDdhyjU?rel=0
จิตรลัดดา กับ พิมพิกา 6/8 เลขที่ 19 กับ 34

ส่งงานคลิปม.6/1พ


พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4 ม.6/1[พิเศษ] ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร


นางสาวชนากานต์ เลที่38
นางสาวพอณัชชา เลขที่ 40


น.ส. กนกวรรณ ไชยพูน เลขที่ 10
น.ส. ณัฐนิชา ปันชุน เลขที่ 18
ม.6/1(พ)


สอนตรีโกณมิติ
นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่8
น่ยดลวัตร สุดสม ม.6/1(พ) เลขที่8


ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
ชั้น ม.6/1(พ)


น.ส.โชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15
น.ส.ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21
ม.6/1(พ)


น.ส.กชกร นันทะสาร เลขที่ 9
น.ส.อิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
ม.6/1(พ)


How to play I’m yours by ukulele
นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
ชั้น ม.6/1 พ ค่ะ


จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12 ม.6/1(พ)


ชนาธิป ดวงทา เลขที่1 ม.6/1พ
อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่ 6 ม.6/1พ


นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่11
นางสาวฉัตรธิดา วิยา เลขที่ 13
ม.6/1 พ


The show
นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16
นางสาวเบญญาภา จิณะไชย เลขที่23
ม.6/1(พ)


ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
ธญานี สานเมทา เลขที่ 19

ม.6/1(พ)


ส่งงาน
หัวข้อ :: Love Mom♥[Stop Motion]
นางสาวรุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28
นางสาวชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39
ม.6/1(พ)

นางสาววาิิรินาถ เสนนันตา เลขที่29 นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)


ส่งงาน เรื่อง ” นิยามความรัก ” ค่ะ
นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
นางสาวมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41
ชั้นม. 6/1(พ)


นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1(พ)
นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่26 ม.6/1(พ)


นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
นางมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม.6/1 พ

หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
ชั้น ม.6/1(พ)

ม.6/1(พ)
เลขที่ 25 ,32

ส่งงานคลิป ม.6/1นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14
น.ส.ประภาพร ขันยม เลขที่ 29


นาย พัชรดนัย ไชยเดช ม.6/1 เลขที่ 6
นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า ม.6/1 เลขที่ 9


น.ส. สุชานาถ ไชยราชา ม. 6/1 เลขที่ 38
น.ส. สุนิษา ทองเปี้ย ม. 6/1 เลขที่ 39


นางสาวกานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ม.6/1
นางสาวปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 29 ม.6/1
ออกมายังไม่ค่อยดี แต่จะพยามฝึกค่ะ T^


นายทวิณัช อิงคโชติวณิช เลขที่ 1
นายดรัณภพ แซ่เล้า เลขที่ 17
ม.6/1


นายอนุวัฒน์ สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/1
นางสาวอังคณา ครองดี เลขที่ 42 ม.6/1

นาย ปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ เลขที่ 4 ม.6/1
นาย ณภัทร พานิช เลขที่ 16 ม.6/1


นส.พรกนก พูลน้อย เลขที่31 ม.6/1
นส.วรภรณ์ ทองราชา เลขที่33 ม.6/1

ผลงานนักเรียน64


ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]
ชื่อเรื่อง
แนวคิด
ผู้จัดทำ
ครูนก

%d bloggers like this: