ส่งข้อเสนอโครงงานที่นี่คะ


ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
ข้อเสนอโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………….
2. ทีมพัฒนา
1.
2.
3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

7. รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

ส่งหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนศึกษา ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำชิ้นงาน เว็บไซต์ในเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ ตั้งชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ และ
เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ

ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง…………………………….
ผู้จัดทำ 1……………………….2………………………….
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1……………….
2………………..
3………………..
4…………………
5…………………
.

นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร


ให้นักเรียนศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร”
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ สกุล ห้อง ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อสะดวกในการให้คะแนนค่ะ