ติวสอบโอเน็ตปี2555


ใกล้สู่เทศกาลการสอบโอเน็ต มาติวข้อสอบโอเน็ตกันเถอะ
ในฐานะครูคอมพิวเตอร์เรามารู้จักเนื้อหาสาระของวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเถอะ
มาเลยตอนแรก
เบิร์ดแลนด์ตอน13 กำเนิดคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพิวเตอร์

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

ชนิดของคอมพิวเตอร์

การ์ตูนเรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

==================================================================================
แนะนำการทำข้อสอบภาษาไทยคะ ของครูอรินยา ครูจากโรงเรียนหอวังคะ

มาดูอีกสักคลิป

ใครสนใจฟังแล้วเข้าใจดีก็คลิกไปดูคลิปอื่นๆได้ที่www.youtube.comนะคะ
===================================================================================
วิชาต่อมานำเสนอ รวม ClipVDO ติวคณิตศาสตร์ O Net2 มาม่า ครั้งที่ 11 คลังข้อสอบ

เซตม.4

===================================================================================
ติวฟรีเคมี : ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย 1-1

===================================================================================
ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ 1

===================================================================================
Brand’s Summer Camp 20110216 ชีววิทยา O-NET อ.เกรียงไกร

===================================================================================

แบบทดสอบโอเน็ตค่ะ


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีที่น่าจะใช้ในการออกข้อสอบค่ะ
===================================================================================================================
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว a.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน
===================================================================================================================
สาระที่2 : การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
===================================================================================================================
สาระที่3 : การออกแบบและเทคโนโลยีีa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่4 : เทคโนโลยีสารสนเทศa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
===================================================================================================================
สาระที่5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์
===================================================================================================================

แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552ชุดที่ 1 คลิกทำแบบทดสอบ
แนวข้อสอบ O-NET ปี 2551 จำนวน 40 ข้อ http://www.pbj.ac.th/web/O-NET51.html
===================================================================================================================
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=2027
===================================================================================================================
แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552http://www.damrong.ac.th/preonet/postest1.asp
===================================================================================================================

%d bloggers like this: