BestPratices ครูอริศรา


กรอบนำเสนอ

ม. 6/4


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างตัวการ์ตูนจากลิ้งนี้ให้เข้าใจ
โดยศึกษา ศึกษาดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษา ความรู้เบื้องต้น
การเปิดโปรแกรม
การปิดโปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
3. ศึกษา เรื่อง ภาพแตงโม ภาพมะม่วง ภาพแอบเปิ้ล
แล้วให้สร้างภาพทุเรียนตามจินตนาการของนักเรียนบันทึก
4. ส่งงานในห้อง facebook ของห้องนะคะ

http://www.caistudio.info/cai/techno/animation/FlashAnt.html

ม.6/7 คาบ 1-2 วันที่ 5 มิถุนายน


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างตัวการ์ตูนจากลิ้งนี้ให้เข้าใจ
โดยศึกษา ศึกษาดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษา ความรู้เบื้องต้น
การเปิดโปรแกรม
การปิดโปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
3. ศึกษา เรื่อง ภาพแตงโม ภาพมะม่วง ภาพแอบเปิ้ล
แล้วให้สร้างภาพทุเรียนตามจินตนาการของนักเรียนบันทึก
4. ส่งงานในห้อง facebook ของห้องนะคะ

http://www.caistudio.info/cai/techno/animation/FlashAnt.html

ม6/1


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 7 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

ม.6/8


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

ม.6/4 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้


ม.6/4 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น แสดงที่มาของข้อมูล ส่งในหน้าเพจนี้คะ

ม.6/7 ให้นักเรียนศึกษา


ม.6/7 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น ส่งในหน้าเพจนี้คะ

%d bloggers like this: