การอบรมโครงการ DLIT เหนือ- เชียงใหม่ รุ่น 2


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

หลักสูตร Train the Trainer โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ณ จุดอบรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT,Google Apps for Education,Office 365 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 3 ประการคือ Trainers, Coaching และ Mentor ให้กับครูผู้สอนประจำเขตพื้นที่

%d bloggers like this: