โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media
ในการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสื่อ ให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้จึงเป็นการผลักดันบุคลากรทางการศึกษาก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เกิดระบบสังคมแห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน มีการแบ่งปันความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากการที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ชี้นำแห่งความรู้ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพบุคคลซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิตตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 5 ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรับบทบาทในการเป็นผู้ชี้นำแห่งความรู้ให้แก่ผู้เรียน
งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ครูมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือออนไลน์และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีสื่อออนไลน์เป็นของตนเอง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรในการขยายผลให้กับครูในโรงเรียนได้ ไม่จำกัดวิธีการ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูโรงเรียนสา ได้นำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.2. เพื่อให้ครูโรงเรียนสา สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Social Media นำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนได้
เอกสารประกอบการอบรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: