ร่วมประชุม “โครงการสพม. 37 พบเพื่อนครู”


การประชุมโครงการสพม. 37 พบเพื่อนครู


ท่าน ผอ.เสรี พิมพ์มาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม สพม.37 พบเพื่อนครูสหวิทยาเขตน่าน1 และ บรรยายพิเศษ จิตสำนึกที่มีคุณค่าพัฒนามัธยมศึกษาสู้คุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและถ่ายทอดประสบการณ์สู่ครูยุคใหม่ และท่าน รอง ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน รองผอ.สพม.37 รก.ผอ.สพม.37 บรรยายเรื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.สู่การปฏิบัติ ในโครงการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37พบเพื่อนครู ซึ่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรงซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ กระบวนการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด สพม.37 จึงได้จัดโครงการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37พบเพื่อนครู โดยจัดประชุม ผู้บริหารและครู สหวิทยาเขตน่าน 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 -12.00 น. ณ รร.เทวราช จ.น่าน

Advertisements
%d bloggers like this: