ม. 6/4


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างตัวการ์ตูนจากลิ้งนี้ให้เข้าใจ
โดยศึกษา ศึกษาดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษา ความรู้เบื้องต้น
การเปิดโปรแกรม
การปิดโปรแกรม
ส่วนประกอบของโปรแกรม
3. ศึกษา เรื่อง ภาพแตงโม ภาพมะม่วง ภาพแอบเปิ้ล
แล้วให้สร้างภาพทุเรียนตามจินตนาการของนักเรียนบันทึก
4. ส่งงานในห้อง facebook ของห้องนะคะ

http://www.caistudio.info/cai/techno/animation/FlashAnt.html

%d bloggers like this: